Site logo

Shravak Info details

TitleContact 1Phone 1 Email 1Contact 2Phone 2 Email 2Contact 3Phone 3 Email 3More Contacts_hashtag
Aacharya Shri 108 Mahaveerkirti Ji 1910#MahaveerkirtiJi1910AadisagarjiAnklikar
Muni Shri 108 Chinmay Sagar Ji Maharaj 1937#ChinmaySagarJiMaharaj1937AjitSagarJi
Muni Shri 108 Somya Sagar Ji Maharaj,1937#SomyaSagarJiMaharaj,1937AjitSagarJi
Muni Shri 108 Dharmabhushan Ji Maharaj 1943#DharmabhushanJiMaharaj1943ArhadballiJi
Aacharya Shri 108 Vidyanand Ji Maharaj 1925#VidyanandJiMaharaj1925Deshbhushanji
Acharya Shri 108 Bahubali Ji Maharaj 1932#BahubaliJiMaharajDeshbhushanJi
Aryika Shri 105 Samyakshree Mata Ji 1976#SamyakshreeMataJi1976DevnandiJiMaharaj
Muni Param Pujya 108 Shri Jaikirtiji Ji Maharaj 1971#JaikirtijiJiMaharaj1971MunishriShriDevnandiJi
Muni Shri 108 Amar Kirti Ji Maharaj 1974#AmarKirtiJiMaharaj1974DevnandiJi
Muni Shri 108 Amogh Kirti Ji Maharaj 1980#AmoghKirtiJiMaharaj1980DevnandiJi
Muni Shri 108 Anupamkirti Ji Maharaj 1944#AnupamkirtiJiMaharaj1944DevnandiJi
Muni Shri 108 Pawankirti Ji Maharaj 1972#PawankirtiJiMaharaj1972DevnandiJi
Muni Shri 108 Sampannkirti Sagar Ji Maharaj 1943#SampannkirtiSagarJiMaharaj1943DevnanadiJi
Muni Shri 108 Shuddhatma Kirti ji Maharaj#ShuddhatmaKirtijiMaharajDevnandiji
Muni Shri 108 Yashkirtiji Maharaj 1975#YashkirtijiMaharaj1975PragyashramanDevnandiji
Acharya Shri 108 Abhinandan Sagar Ji Maharaj 1942#AbhinandanSagarJiMaharaj1942DharmSagarji
Acharya Shri 108 Vardhaman Sagar Ji Maharaj 1950 (Vatsalya Viridhi)Rajesh Pancholiya9926065065#VardhamanSagarJiMaharaj1950DharmSagarJi
Acharya Vipul Sagar Ji Maharaj 1935#AcharyaVipulSagarJiMaharaj1935DharmSagarJi
Aryika Shri 105 Pravachanmati Mata ji(1955)#PravachanmatiMataji(1955)DharmSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shivmati Mata Ji 1976#ShivmatiMataJi1976DharmSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shubhmati Mata Ji 1948#ShubhmatiMataJi1948DharmSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Amit Sagar Ji Maharaj 1963#AmitSagarJiMaharaj1963DharmasagarJi
Muni Shri 108 Anand Sagar Ji Maharaj(Delhi)#AnandSagarJiMaharaj(Delhi)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Bhadra Sagar Ji Maharaj(Jhalabad)#BhadraSagarJiMaharaj(Jhalabad)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Bhupendra Sagar Ji Maharaj(Rathoda)#BhupendraSagarJiMaharaj(Rathoda)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Bodh Sagar Ji Maharaj(Madkhera)#BodhSagarJiMaharaj(Madkhera)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Buddhi Sagar Ji Maharaj(Ballabhnagar)#BuddhiSagarJiMaharaj(Ballabhnagar)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Chaaritra Sagar Ji Maharaj 1962#ChaaritraSagarJiMaharaj1962DharmSagarJi
Muni Shri 108 Daya Sagar Ji Maharaj(Badun)#DayaSagarJiMaharaj(Badun)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Gun Sagar Ji Maharaj(Umapuri)#GunSagarJiMaharaj(Umapuri)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Jinendra Sagar Ji Maharaj 1914#JinendraSagarJiMaharaj1914DharmSagarJi
Muni Shri 108 Mahendra Sagar Ji Maharaj(Palai Tonk)#MahendraSagarJiMaharaj(PalaiTonk)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Malli Sagar Ji Maharaj(Sadlaga)#MalliSagarJiMaharaj(Sadlaga)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Nirmal Sagar Ji Maharaj(Tonk)#NirmalSagarJiMaharaj(Tonk)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Nirvan Sagar Ji Maharaj(Umarmara)#NirvanSagarJiMaharaj(Umarmara)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Purn Sagar Ji Maharaj(Kundalgarh)#PurnSagarJiMaharaj(Kundalgarh)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Puspdant Sagar Ji Maharaj(Mauzmabad )#PuspdantSagarJiMaharaj(Mauzmabad)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Ravi Sagar Ji Maharaj#RaviSagarJiMaharajDharmSagarJi
Muni Shri 108 Saiyam Sagar Ji Maharaj(Bundi)#SaiyamSagarJiMaharaj(Bundi)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Samadhi Sagar Ji Maharaj#SamadhiSagarJiMaharajDharmSagarJi
Muni Shri 108 Sambhav Sagar Ji Maharaj 1944#SambhavSagarJiMaharaj1944DharmSagarJi
Muni Shri 108 Samta Sagar Ji Maharaj(Madkhera)#SamtaSagarJiMaharaj(Madkhera)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Sheetal Sagar Ji Maharaj(Veerpur Raisen)#SheetalSagarJiMaharaj(VeerpurRaisen)DharmSagarJi
Muni Shri 108 Yateendra Sagar Ji Maharaj(Udaipur)#YateendraSagarJiMaharaj(Udaipur)DharmSagarJi
Acharya 108 Shri Bharat Bhushan Ji Maharaj 19809639577336Paras Jain#BharatBhushanJiMaharaj1980DharmabhushanJi
Acharya Shri 108 Munikulratna Bhusan Ji Maharaj 1979#MunikulratnaBhusanJiMaharaj1979DharmBhusanji
Aacharya Shri 108 Deshbhushan Ji Maharaj 1906#DeshbhushanJiMaharaj1906Jaikirtiji
Muni Shri 108 Chinmayanand Ji Maharaj 1943#ChinmayanandJiMaharaj1943KanakNandiJi
Aacharya Shri 108 DevNandi Ji Maharaj#DevNandiJiMaharajKunthuSagarJi
Aacharya Shri 108 Gupti Nandi Ji Maharaj 1972#GunnandiJiMaharaj1967Kunthusagarji
Aacharya Shri 108 Pulak Sagar Ji Maharaj 1970#GuptiNandiJiMaharaj1972KunthuSagarJi
Aacharya Shri 108 Kanaknandi Ji Maharaj#KanaknandiJiMaharajKunthusagarji
Aacharya Shri 108 Kumudnandi Ji Maharaj 1963#KumudnandiJiMaharaj1963Kunthusagarji
Aacharya Shri 108 Kusagra Nandi Ji Maharaj 1967#KusagraNandiJiMaharaj1967Kunthusagarji
Acharya Kalp Shri Dharmnandi Ji Maharaj#AcharyaKalpShriDharmnandiJiMaharajKunthuSagarJi
Acharya Shri 108 Chandra Sagar Ji Maharaj (Bhind-MP)#ChandraSagarJiMaharaj(Bhind-MP)KunthuSagarJi
Acharya Shri 108 Gundhar Nandi Ji Maharaj#GundharNandiJiMaharajKunthuSagarJi
Acharya Shri 108 Kamkumar Nandi Ji Maharaj 1967#KamkumarNandiJiMaharaj1967KunthuSagarJi
Acharya Shri 108 Karmvijay Nandi Ji Maharaj 1958#KarmvijayNandiJiMaharaj1958KunthuSagarJi
Acharya Shri 108 Nishchay Sagar Ji Maharaj 1962#NishchaySagarJiMaharaj1962KunthuSagarJi
Acharya Shri 108 Padmanandiji Maharaj 1955#PadmanandijiMaharaj1955GandharacharyaShreeKunthusagarJi
Acharya Shri 108 Shrutsagar ji Muniraj 1969#ShrutsagarjiMuniraj1969KunthusagarjiMuniraj
Acharya Shri 108 Vidyanandi Sagar Ji Maharaj 1963#VidyanandiSagarJiMaharaj1963KunthuSagarJi
Aryika Shri 105 Aasthashree Mata Ji 1975#AasthashreeMataJi1975KunthuSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Pavitramati Mata Ji 1951#PavitramatiMataJi1951KunthuSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Pawanshree Mata Ji#PawanshreeMataJiKunthuSagarJiMaharaj
Aacharya Shri 108 VimalSagar Ji 1915 (Ankalikar)#VimalSagarJi1915(Ankalikar)MahaveerKirtiJi
Ganadhipati Ganadharacharya Shri 108 Kunthu Sagar Ji Maharaj#KunthuSagarJiMaharajAcharyaShriMahavirKirtiji
Aacharya Shri 108 Shanti Sagar ji (Hastinapur)#ShantiSagarji(Hastinapur)NirmalSagarJi
Muni Shri 108 Ravinandiji Maharaj 1960#RavinandijiMaharaj1960Padmanandiji
Muni Shri Punyanandiji Maharaj 1973#MuniShriPunyanandijiMaharaj1973Padmanandiji
Aacharya Shri 108 HemSagar Ji Maharaj 1955#HemSagarJiMaharaj1955SanmatiSagarJi
Acharya Shri 108 Jai Sagar Ji Maharaj 1964#JaiSagarJiMaharaj1964SanmatiSagarJi
Acharya Shri 108 Saubhagya Sagar Ji Maharaj 1965#SaubhagyaSagarJiMaharaj1965SanmatiSagarJi
Acharya Shri 108 Shital Sagar ji Maharaj 1976#ShitalSagarjiMaharaj1976SanmatiSagarJi
Acharya Shri 108 Siddhant Sagar Ji Maharaj 1966#SiddhantSagarJiMaharaj1966SanmatiSagarJi
Acharya Shri 108 Subal Sagar Ji Maharaj 1976#SubalSagarJiMaharaj1976AcharyaSriSanmatiSagarJi
Acharya Shri 108 Sudarshan Sagar Ji Maharaj#SudarshanSagarJiMaharajSanmatiSagarJi
Acharya Shri 108 Sundar Sagar Ji Maharaj 1976#SundarSagarJiMaharaj1976SanmatiSagarJi
Acharya Shri 108 Sunil Sagar Ji 1977Chattari Mohak Shah+91 99280 58345#SunilSagarJi1977SanmatiSagarJi
Acharya Shri 108 Suvidhi Sagar Ji 1971#SuvidhiSagarJi1971SanmatiSagar
Acharya Shri 108 Vardhaman Sagar Ji Maharaj 1951 (Dakshin)#VardhamanSagarJiMaharaj1951(Dakshin)SanmatiSagarJi1927
Acharya Shri 108 Yogendra Sagar Ji Maharaj 1961#YogendraSagarJiMaharaj1961SanmatiSagarJi
Muni Shri 108 Shrestha Sagar Ji Maharaj 1961#ShresthaSagarJiMaharaj1961SanmatiSagarJi
Muni Shri 108 Suveer Sagar Ji Maharaj 1986#SuveerSagarJiMaharaj1986SanmatiSagarJi
Muni Shri 108 Veer Sagar Ji Maharaj 1985#VeerSagarJiMaharaj1985SanmatiSagarJi1927
Muni Shri Sanskar Sagarji Maharaj 1956#MuniShriSanskarSagarjiMaharaj1956SanmatiSagarji
Upadhyay Shri 108 Abhinandan Sagar J Maharaj 1969#AbhinandanSagarJMaharaj1969SanmatiSagarJi
Aryika Shri 105 Shubh Mati Mata ji 1975#ShubhMatiMataji1975SanmatiSagarjiMaharaj
Aacharya Shri 108 Dhrambhushan Sagar ji 1940#DhrambhushanSagarji1940ShantiSagarJi(Hastinapur)
Aacharya Shri 108 Surya Sagar Ji Maharaj 1883#SuryaSagarJiMaharaj1883ShantiSagar(Uttar)
Aacharya Shri 108 Ajit Sagar Ji Maharaj 1925#AjitSagarJiMaharaj1925ShivSagarJi
Aacharya Shri 108 Dharm Sagar Ji Maharaj 1914#DharmSagarJiMaharaj1914
Acharya Kalp Shri 108 Shreyansh Sagar Ji Maharaj1919#ShreyanshSagarJiMaharaj1919ShivSagarJi
Acharya Shri 108 Gyansagar Ji Maharaj - 1891#GyansagarJiMaharaj-1891ShivSagarji
Acharya Shri 108 Supaarswa Sagar Ji Maharaj 1901#SupaarswaSagarJiMaharaj1901ShivSagarJi
Aryika Shri 105 Aadimati Mata Ji (Agra)#AadimatiMataJi(Agra)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Arahmati Mata Ji (Veergaon)#ArahmatiMataJi(Veergaon)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Bhadramati Mata Ji (Kundalpur)#BhadramatiMataJi(Kundalpur)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Buddhmati Mata Ji#BuddhmatiMataJiShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Chandramati Mata Ji (Satara)#ChandramatiMataJi(Satara)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Dayamati Mata Ji (Sagar)#DayamatiMataJi(Sagar)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Jinmati Mata Ji (Mhaswad)#JinmatiMataJi(Mhaswad)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Kalyanmati Mata ji(Mujaffarnagar)#KalyanmatiMatajiShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Kanakmati Mata Ji (Badagaon)#KanakmatiMataJi(Badagaon)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Nemimati Mata Ji (Jaipur)#NemimatiMataJi(Jaipur)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Raajulmati Mata Ji (Karanja)#RaajulmatiMataJi(Karanja)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sambhavmati Mata Ji (Ajmer)#SambhavmatiMataJi(Ajmer)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sanmatimati Mata Ji (Bangothari)#SanmatimatiMataJi(Bangothari)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shresthamati Mata ji(Fatehpur)#ShresthamatiMataji(Fatehpur)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Susheelmati Mata ji(Mastapur)#SusheelmatiMataji(Mastapur)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vidyamati Mata Ji (Lalgarh)#VidyamatiMataJi(Lalgarh)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vinaymati Mata ji(Madavra)#VinaymatiMataji(Madavra)ShivSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vishuddhmati Mata Ji 1929#VishuddhmatiMataJi1929ShivSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Bhavya Sagar Ji Maharaj (Nainwa Rajasthan)#BhavyaSagarJiMaharaj(NainwaRajasthan)ShivSagarJi
Muni Shri 108 Subuddhi Sagar Ji Maharaj (Pratapgarh)#SubuddhiSagarJiMaharaj(Pratapgarh)ShivSagarJi
Muni Shri 108 Vrishabh Sagar Ji Maharaj#VrishabhSagarJiMaharajShivSagarJi
Aacharya Shri 108 Bahubali Sagar Ji Maharaj(Gohad)#BahubaliSagarJiMaharaj(Gohad)SumatiSagarJi
Aacharya Shri 108 Bharat Sagar Ji Maharaj 1950#BharatSagarJiMaharaj1950Sumatisagarji
Aacharya Shri 108 GyanSagar Ji Maharaj 1957#GyanSagarJiMaharaj1957SumatisagarJi
Acharya Shri 108 Supaarswa Sagar Ji Maharaj#SupaarswaSagarJiMaharajSumatiSagarji
Acharya Shri 108 Vidyabhushan Sanmati Sagar Ji Maharaj 1949#VidyabhushanSanmatiSagarJiMaharaj1949ShriSumatiSagarJi
Acharya Shri 108 Vivek Sagar Ji Maharaj#VivekSagarJiMaharaj1972SumatiSagarJi
Acharya Shri Veer Sagar ji Maharaj#AcharyaShriVeerSagarjiMaharajSumatiSagarji
Balacharya Shri Saiyam Sagar Ji Maharaj 1953#BalacharyaShriSaiyamSagarJiMaharaj1953SumatiSagarJi
Muni Shri 108 Kirti Sagar Ji Maharaj#KirtiSagarJiMaharajSumatiSagarJi
Muni Shri 108 Nemi Sagar Ji Maharaj 1937#NemiSagarJiMaharaj1937Sumatisagarji
Muni Shri 108 Vairagya Sagar Ji Maharaj 1963#VairagyaSagarJiMaharaj1963SumatiSagarJi
Aacharya Shri 108 Vijay Sagar Ji Maharaj 1881#VijaySagarJiMaharaj1881SuryaSagarJi
Acharya 108 Shrut Sagar Ji Maharaj1905 (Acharyakalp)#ShrutSagarJiMaharaj1905VeerSagarJi
Muni Shri 108 Aadi Sagar Ji Maharaj#AadiSagarJiMaharajVeerSagarJi
Muni Shri 108 Jai Sagar Ji Maharaj#JaiSagarJiMaharajVeerSagarJi
Muni Shri 108 Padm Sagar Ji Maharaj (Rajasthan)#PadmSagarJiMaharaj(Rajasthan)VeerSagarJi
Muni Shri 108 Sanmati Sagar Ji Maharaj#SanmatiSagarJiMaharajVeerSagarJi
Muni Shri 108 Sumati Sagar Ji Maharaj#SumatiSagarJiMaharajVeerSagarJi
Aacharya Shri 108 Shiv Sagar Ji Maharaj 1901#ShivSagarJiMaharaj-1901VeersagarJi
Aacharya Shri 108 Vimal Sagar Ji Maharaj (Bhind) 1892#VimalSagarJiMaharaj(Bhind)1892VijaySagar
Aacharya Shri 108 Nirmal Sagar Ji Maharaj 1946#NirmalSagarJiMaharaj1946VimalSagarJi(Bhind)
Aacharya Shri 108 Sumati Sagar Ji Maharaj 1917#SumatiSagarJiMaharaj1917
Acharya Shri 108 Kunthu Sagar Ji Maharaj(Dhova Gwalior)#KunthuSagarJiMaharaj(DhovaGwalior)VimalSagarJi(Bhind)
Muni Shri 108 Ajit Sagar Ji Maharaj(Koop Bhind)#AjitSagarJiMaharaj(KoopBhind)VimalSagarJi(Bhind)
Aacharya Shri 108 ParshvSagar Ji 1915#ParshvSagarJi1915VimalSagarJi
Aacharya Shri 108 Sanmati Sagar Ji 1938 (Ankalikar)#SanmatiSagarJi1938(Ankalikar)Vimalsagarji
Aacharya Shri 108 Virag Sagar Ji 1963#ViragSagarJi1963Vimalsagarji
Acharya Shri 108 Chaitya Sagar Ji Maharaj 1959#ChaityaSagarJiMaharaj1959VimalSagarJi
Acharya Shri 108 Chidanand Sagar Ji Maharaj 1960#ChidanandSagarJiMaharaj1960VimalSagarJi
Acharya Shri 108 Nemi Sagar Ji Maharaj 1928#NemiSagarJiMaharaj1928VimalSagarJi
Acharya Shri 108 Niranjan Sagar Ji Maharaj#NiranjanSagarJiMaharajVimalSagarJi
Acharya Shri 108 Pushpadant Sagar Ji Maharaj 1954#PushpadantSagarJiMaharaj1954VimalSagarJi
Acharya Sri Bharata Sagar Ji Maharaj 1949#AcharyaSriBharataSagarJiMaharaj1949Vimalasagarji
Aryika Shri 105 Pawapuri Mata Ji#PawapuriMataJiVimalSagarJiMaharaj
Gadni Aryika Shri 105 Syadvadmati Mata ji(1953)#GadniSyadvadmatiMataji(1953)VimalSagarJiMaharaj
Gadni Pramukh Aryika Shri 105 Vijayamati Mata Ji 1928#VijayamatiMataJi1928VimalSagarJiMaharaj
Upadhyay Shri 108 Urjayant Sagar J Maharaj 1977#UrjayantSagarJMaharaj1977VimalSagarJi
Muni Shri 108 Vichintya Sagar Ji Maharaj 1983#VichintyaSagarJiMaharaj1983VimarshSagarJi
Muni Shri 108 Vigamya Sagar Ji Maharaj 1995#VigamyaSagarJiMaharaj1995VimarshSagarJi
Muni Shri 108 Vijay Sagar Ji Maharaj 1972#VijaySagarJiMaharaj1972VimarshSagarJi
Muni Shri 108 Visham Sagar Ji Maharaj 1978#VishamSagarJiMaharaj1978VimarshSagarJi
Muni Shri 108 Vishubhra Sagar Ji Maharaj 1996#VishubhraSagarJiMaharaj1996VimarshSagarJi
Muni Shri 108 Vishwank Sagar Ji Maharaj(Shivpuri)#VishwankSagarJiMaharaj(Shivpuri)VimarshSagarJi
Muni Shri 108 Vishwansh Sagar Ji Maharaj 1961#VishwanshSagarJiMaharaj1961VimarshSagarJi
Muni Shri 108 Vishwark Sagar Ji Maharaj 1970#VishwarkSagarJiMaharaj1970VimarshSagarJi
Muni Shri 108 Vishwarth Sagar Ji Maharaj 1948#VishwarthSagarJiMaharaj1948VimarshSagarJi
Muni Shri 108 Vishwarya Sagar Ji Maharaj 1943#VishwaryaSagarJiMaharaj1943VimarshSagarJi
Muni Shri 108 Vivrat Sagar Ji Maharaj 1993#VivratSagarJiMaharaj1993VimarshSagarJi
Muni shree 108 Vishrant Sagar Ji Maharaj 1981#VishrantSagarJiMaharaj1981ViragSagarJi
Muni shree Vidit Sagar Ji Maharaj#MunishreeViditSagarJiMaharajVinitSagarJi
Muni Shri 108 Vigyanasagar Ji Maharaj#VigyanasagarJiMaharajVinitSagarJi
Aacharya Shri 108 Vimad Sagar Ji Maharaj 1976#VimadSagarJiMaharaj1976ViragSagarJi
Aacharya Shri 108 Vimarsh Sagar Ji 1973#VimarshSagarJi1973ViragSagarJi
Aacharya Shri 108 Vinischaya Sagar Ji Maharaj 1973#VinischayaSagarJiMaharaj1973ViragSagarJi
Aacharya Shri 108 Vishad Sagar Ji Maharaj 1964#VishadSagarJiMaharaj1964ViragSagarJi
Aaryika Shri 105 Vindhyashri Maata Ji,1973#VindhyashriMaataJi1973ViragSagarjiMaharaj
Acharya Shri 108 Vibhav Sagar Ji Maharaj 1976Abhishek916260834939#VibhavSagarJiMaharaj1976ViragSagarJi
Acharya Shri 108 Vinamra Sagar ji Maharaj 1963#VinamraSagarjiMaharaj1963ViragSagarji
Acharya Shri 108 Vinishchay sagar Ji Maharaj 1973#VinishchaysagarJiMaharaj1973ViragSagarJi
Acharya Shri 108 Vishuddha Sagar Maharaji 1971#VishuddhaSagarMaharaji1971ViragSagarJi
Acharya Shri Pragya Ji Maharaj 1978#ElacharyaShriPragyaJiMaharaj1978ViragSagarJi
Aryika Shri 105 Aarya Shri Vinivrata Shri Mata Ji 1956#VinivrataShriMataJi1956ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Gyanmati Mataji 1934#GyanmatiMataji1934VeersagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Indumati Mata Ji 1905#IndumatiMataJi1905VeerSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Parswamati Mata Ji#ParswamatiMataJiVeerSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shantimati Mata Ji(Veersagarji)#ShantimatiMatajiVeersagarjiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Siddhamati Mata Ji#SiddhamatiMataJiVeerSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Suparswamati Mata Ji (Mainsar)#SuparswamatiMataJi(Mainsar)VeerSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vairagyashree Mata ji#VairagyashreeMatajiViragSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vasumati Mata Ji(Jaipur)#VasumatiMataJi(Jaipur)VeerSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Veermati Mata Ji#VeermatiMataJiVeerSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vibhaalshree Mata Ji 1929#VibhaalshreeMataJi1929ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vibhadrashree Mata ji#VibhadrashreeMatajiViragSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vibhaktshree Mata Ji#VibhaktshreeMataJiViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vibhashree Mata Ji 1974#VibhashreeMataJi1974ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vibhutishree Mata Ji 1979#VibhutishreeMataJi1979ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vibodh Shri Mata ji 1980#VibodhShriMataji1980ViragSagarjiMaharaj
Aryika Shri 105 Vichakshanashree Mata Ji 1985#VichakshanashreeMataJi1985ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vidakshashree Mata Ji 1978#VidakshashreeMataJi1978ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vidarshanashree Mata Ji 1944#VidarshanashreeMataJi1944ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vidhatashree Mata Ji 1942#VidhatashreeMataJi1942ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Viditashree Mata Ji 1978#ViditashreeMataJi1978ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Viditshree Mata Ji 1986#ViditshreeMataJi1986ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vidushishrimati Mata Ji 1972#VidushishrimatiMataJi1972ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vidvatshree Mata Ji 1975#VidvatshreeMataJi1975ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vigyashree Mata Ji 1972#VigyashreeMataJi1972ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vijayshree Mata Ji#VijayshreeMataJiViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vijetashree Mata Ji 1978#VijetashreeMataJi1978ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vikaamyashree Mata Ji 1982#VikaamyashreeMataJi1982ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vikakshashree Mata Ji 1977#VikakshashreeMataJi1977ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vikampashree Mata Ji 1977#VikampashreeMataJi1977ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vimalmati Mata Ji#VimalmatiMataJiVeerSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vimuktishree Mata Ji 1983#VimuktishreeMataJi1983ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vinatshree Mata Ji 1979#VinatshreeMataJi1979ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vinitshree Mata Ji 1954#VinitshreeMataJi1954ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vinivrattashree Mata Ji#VinivrattashreeMataJiViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vinodshree Mata Ji#VinodshreeMataJiViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vipashyanashree Mata Ji 1978#VipashyanashreeMataJi1978ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Viprabhashree Mata Ji 1982#ViprabhashreeMataJi1982ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Viprashree Mata Ji 1978#ViprashreeMataJi1978ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Viradshree Mata Ji#ViradshreeMataJiViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Virakshanashree Mata Ji 1987#VirakshanashreeMataJi1987ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Viramyashree Mata Ji 1981#ViramyashreeMataJi1981ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Viratshree Mata Ji 1965#ViratshreeMataJi1965ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Visanyojnashree Mata Ji 1988#VisanyojnashreeMataJi1988ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vishakhashree Mata Ji 1976#VishakhashreeMataJi1976ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vishashree Mata Ji 1959#VishashreeMataJi1959ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vishistmati Mata Ji 1979#VishistmatiMataJi1979ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vishwasshree Mata Ji 1981#VishwasshreeMataJi1981ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Visubratashree Mata Ji#VisubratashreeMataJiViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vivakshashree Mata Ji 1975#VivakshashreeMataJi1975ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Viviktshree Mata Ji 1983#ViviktshreeMataJi1983ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Viyojnashree Mata Ji 1979#ViyojnashreeMataJi1979ViragsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Viyuktshree Mata Ji 1983#ViyuktshreeMataJi1983ViragsagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Vibhaswar Sagar Ji Maharaj 1979#VibhaswarSagarJiMaharaj1979ViragSagarJi
Muni Shri 108 Vidhey Sagar Ji Maharaj 1980#VidheySagarJiMaharaj1980ViragSagarJi
Muni Shri 108 Viharsh Sagar Ji Maharaj 1970#ViharshSagarJiMaharaj1970ViragsagarJi
Muni Shri 108 Vihasant Sagar Ji Maharaj 1983#VihasantSagarJiMaharaj1983ViragSagarJi(Anklikar)
Muni Shri 108 Vihit Sagar Ji Maharaj 1957#VihitSagarJiMaharaj1957ViragSagarJi
Muni Shri 108 Vijyesh Sagar Ji Maharaj 1978#VijyeshSagarJiMaharaj1978ViragSagarJi(Anklikar)
Muni Shri 108 Viksant Sagar Ji Maharaj 1985#ViksantSagarJiMaharaj1985GanacharyaShriViragSagarJi
Muni Shri 108 Vinibodh Sagar Ji Maharaj#VinibodhSagarJiMaharajViragSagarJi
Muni Shri 108 Vinishchal Sagar Ji Maharaj 1972#VinishchalSagarJiMaharaj1972ViragSagarJi
Muni Shri 108 Vishok Sagarji Maharaj 1975#VishokSagarjiMaharaj1975ViragsagarJi
Muni Shri 108 Vishvesh Sagar Ji Maharaj 1954#VishveshSagarJiMaharaj1954ViragSagarJi
Muni Shri 108 Vishwadrashta Sagar Ji Maharaj 1939#VishwadrashtaSagarJiMaharaj1939ViragSagarJi
Muni Shri 108 Vishwalochan Sagar Ji Maharaj#VishwalochanSagarJiMaharajViragSagarJi
Muni Shri 108 Vishwaveer Sagar Ji Maharaj 1948#VishwaveerSagarJiMaharaj1948ViragSagarJi
Muni Shri 108 Viswayash Sagarji Maharaj 1940#ViswayashSagarjiMaharaj1940ViragSagarji
Muni Shri Vibhanjan Sagar Ji Maharaj 1983#MuniShriVibhanjanSagarJiMaharaj1983ViragSagarJi
Muni Shri Vidambarsagar Ji Maharaj 1982#MuniShriVidambarsagarJiMaharaj1982ViragSagarJi
Muni Shri Vijayesh Sagar Ji Maharaj 1978#MuniShriVijayeshSagarJiMaharaj1978ViragSagarJi
Muni Shri Vijaysagar Ji Maharaj 1973#MuniShriVijaysagarJiMaharaj1973ViragSagarJi
Muni Shri Vikarsagar Ji Maharaj (Elacharya Pragya Sagar Ji) 1978#MuniShriVikarsagarJiMaharaj(ElacharyaPragyaSagarJi)1978ViragSagarJi
Muni Shri Vishauryasagar Ji Maharaj 1986#MuniShriVishauryasagarJiMaharaj1986ViragSagarJi
Muni Shri Visheshsagar Ji Maharaj 1975#MuniShriVisheshsagarJiMaharaj1975ViragSagarJi
Muni Shri Vishrant Sagar Ji Maharaj 1977#MuniShriVishrantSagarJiMaharaj1977ViragSagarJi
Muni Shri Vishrayasagar Ji Maharaj 1975#MuniShriVishrayasagarJiMaharaj1975ParamPujyaGanacharyaShriViragSagarJi
Muni Shri Vishrutsagar Ji Maharaj 1976#MuniShriVishrutsagarJiMaharaj1976ViragSagarJi
Muni Shri Vishwa Pujyasagar Ji Maharaj#MuniShriVishwaPujyasagarJiMaharajViragSagarJi
Muni Shri Vishwaksharasagar Ji Maharaj 1951#MuniShriVishwaksharasagarJiMaharaj1951ViragSagarJi
Muni Shri Vishwamitrasagar Ji Maharaj#MuniShriVishwamitrasagarJiMaharajViragSagarJi
Muni Shri Vishwanathsagar Ji Maharaj 1950#MuniShriVishwanathsagarJiMaharaj1950ViragSagarJi
Muni Shri Vishwaratna Sagar Ji Maharaj#MuniShriVishwaratnaSagarJiMaharajViragSagarJi
Muni Shri Vishwarshtasagar Ji Maharaj#MuniShriVishwarshtasagarJiMaharajViragSagarJi
Muni Shri Vishwasasagar Ji Maharaj 1970#MuniShriVishwasasagarJiMaharaj1970ViragSagarJi
Muni Shri Vishwashilasagar ji Maharaj#MuniShriVishwashilasagarjiMaharajViragSagarJi
Muni Shri Vishwastasagar Ji Maharaj 1978#MuniShriVishwastasagarJiMaharaj1978ViragSagarJi
Muni Shri Vishwathirthasagar Ji Maharaj 1936#MuniShriVishwathirthasagarJiMaharaj1936ViragSagarJi
Muni Shri Vishwavidasagar Ji Maharaj 1951#MuniShriVishwavidasagarJiMaharaj1951ViragSagarJi
Muni Shri Vishwavrishta Sagar Ji Maharaj#MuniShriVishwavrishtaSagarJiMaharajViragSagarJi
Muni Shri Vishwayasagar Ji Maharaj#MuniShriVishwayasagarJiMaharajViragSagarJi
Muni Shri Vishweloksagar Ji Maharaj 1945#MuniShriVishweloksagarJiMaharaj1945ViragSagarJi
Muni Shri Vivardhansagar Ji Maharaj 1978#MuniShriVivardhansagarJiMaharaj1978ViragSagarJi
Acharya Shri 108 Vibhakt Sagar Ji Maharaj 1969#VibhaktSagarJiMaharaj1969VishadSagarJi
Muni Shri 108 Vibuddhasagar Ji Maharaj 1955#VibuddhasagarJiMaharaj1955VishadsagarJi
Aacharya Shri 108 Vinit Sagar Ji Maharaj 1971#VinitSagarJiMaharaj1971VivekSagarJi
Aacharya Shri 108 Kalyan Sagar Ji Maharaj 1935#KalyanSagarJiMaharaj1935AjitSagarJi
Aacharya Shri Shrutmuni 13 Th Century#Shrutmuni13ThCentury
Aacharya Shri Padmanandi JI 1 st ( Prachin )#Padmanandiji1stPrachin
Aacharya Shri Harishen 10 Th Century#Harishen10ThCentury
Aacharya Shri Vardhaman 2 nd ( Prachin )#Vardhaman2ndPrachin
Aacharya Shri Bhattarak Lalitkirti 19 Th Century#BhattarakLalitkirti19ThCentury
Aacharya Shri Dharmakirti 17 Th Century#Dharmakirti17ThCentury
Aacharya Shri Ratnakirti / Ratnanandi 16 Th Century#Ratnakirti/Ratnanandi16ThCentury
Aacharya Shri Chhatrasen 18 Th Century#Aacharya Shri Chhatrasen18ThCentury
Aacharya Shri Bhattarak Chandrakirti (Prachin)#BhattarakChandrakirtiPrachin
Aacharya Shri BramhaGyansagar 17 Th Century#BramhaGyansagar17ThCentury
Aacharya Shri Shrutkirti 16 Th Century#Shrutkirti16ThCentury
Aacharya Shri Shribhushan 17 Th Century#Shribhushan17ThCentury
Aacharya Shri Bhattavosari ( Prachin )#BhattavosariPrachin
Aacharya Shri Surendrabhushan 18 Th Century#Surendrabhushan18ThCentury
Aacharya Shri Jinsagar 18 Th Century#Jinsagar18ThCentury
Aacharya Shri Gangadas ( Prachin )#GangadasPrachin
Aacharya Shri Hastimalla 13 Th Century#Hastimalla13ThCentury
Aacharya Shri Somsen 17 Th Century#Somsen17ThCentury
Aacharya Shri Surendrakirti 18 Th Century#Surendrakirti18ThCentury
Aacharya Shri Muni Padmakirti ( Prachin )#Muni PadmakirtiPrachin
Acharya Gunabhadra 4th Century#AcharyaGunabhadra4thCentury
Aacharya Shri Maghnandi 12 Th Century#Maghnandi12ThCentury
Aacharya Shri Vaadiraj 10 Th Century#Vaadiraj10ThCentury
Aacharya Shri Veernandi Siddhantchakravarti 12 Th Century#VeernandiSiddhantchakravarti12ThCentury
Aacharya Shri Ramsenacharya 11 Th Century#Ramsenacharya11ThCentury
Aacharya Shri Naysen 12 Th Century#Naysen12ThCentury
Aacharya Shri Vasunandi 1 st 12 Th Century#Vasunandi1st12ThCentury
Aacharya Shri Somdevsuri ( Prachin )#SomdevsuriPrachin
Aacharya Shri Durgdevacharya 11 Th Century#Durgdevacharya11ThCentury
Aacharya Shri Ugradityacharya ( Prachin )#UgradityacharyaPrachin
Aacharya Shri Mahendrasen 18 Th Century#Mahendrasen18ThCentury
Aaryika shri Susthirmati Mataji#SusthirmatiSuyogmatimatimataji
Aaryika Supadmmati Mataji 1935#SupadmmatiSuyogmatimatimataji
Muni Shri Vidyabhushan Ji Maharaj 1975#MuniShriVidyabhushanJiMaharaj1975UpadeshRatnakarShriArhadbalJi
Muni Shri Kshmanandi Maharaj 1940#MuniShriKshmanandiMaharaj1940AcharyaShriShrutanandiJi
Muni Shri 108 Pratham Sagar Ji Maharaj 1986#PrathamSagarJiMaharaj1986AcharyaShriVimadSagarJi
Muni Shri 108 Vihit Sagar Ji Maharaj 1958#VihitSagarJiMaharaj1958VineetSagarJi
Ayrika Shri 105 Saraswati Mata ji,1949#SaraswatiMataji,1949SanmatiSagarjiMaharaj
Aryika Shri 105 Ajitmati Mataji 1904#ajitmatimataji1906ShantiSagarjiMaharajCharitrachakravarthy
Ganini Aryika Shri 105 Jindevi Mata ji 1960#GaniniJindeviMataji1960BahubaliJiMaharaj
Muni Shri 108 Mahan Sagar Ji Maharaj#MahansagarjiArjavSagarji
Aacharya Shri 108 Atulyasagar ji Maharaj 1980#AtulyaSagarJiMaharaj
Acharya Shri 108 Adarsh ​​Sagarji Maharaj 1954#Adarshsagarji1954Abhinandansagarji
Acharya Shri 108 Aditya Sagar Ji Maharaj 1970#Adityasagarji1970Abhinandansagarji
Acharya Shri 108 Anekant Sagar ji Maharaj 1963#AnekantSagarjiMaharaj1963AbhinandanaSagarJi
Acharya Shri 108 Nirbhay Sagar Ji Maharaj 1963#NirbhaySagarJiMaharaj1963AbhinandanSagarJi
Acharya Shri 108 Tanmay Sagar Ji Maharaj1970#TanmaySagarJiMaharaj1970AbhinandanSagarJi
Acharya Shri 108 Udaar Sagar Ji Maharaj 1961#UdaarSagarJiMaharaj1961AbhinandanSagarJi
Aryika Shri 105 Prasannmati Mata ji 1973#PrasannmatiMataji1973AbhinandanSagarJiMaharaj
Muni shri Anukampa Sagar Ji Maharaj 1933#MunishriAnukampaSagarJiMaharaj1933AbhinandanSagarJi
Muni Shri 108 Shrut Sagar Ji Maharaj#Shrutsagarji
Muni Shri 108 Veer Sagar Ji Maharaj 1940#VeerSagarJiMaharaj1940AdisagarJi(Anklikar)
Aryika Shri 105 Chaityamati Mata Ji 1953#ChaityamatiMataJi1953AjitSagarJiMaharaj
Aacharya Shri 108 JaiKirti Ji Maharaj 1934#JaiKirtiJiMaharaj1934AnantKirtiJi
Muni Shri 108 Anant sagarji Maharaj 1947#AnantsagarjiMaharaj1947SaptamPattacharyaShriAnekantSagarji1963
Muni Shri 108 Anupamsagar Ji Maharaj 1968#AnupamsagarJiMaharaj1968SaptamPattacharyaShriAnekantSagarji1963
Muni Shri 108 Anukaran Sagar Ji Maharaj#AnukaranSagarJiMaharajAnubhavSagarJi
Muni Shri 108 Anusharan Sagar Ji Maharaj 1991#AnusharanSagarJiMaharaj1991AnubhavSagarJi
Muni Shri 108 Anushasan Sagar ji Maharaj#AnushasansagarjiAnubhavsagarji
Shri Pujya Sagarji Maharaj (1980)#ShriPujyaSagarjiMaharaj(1980)UpadhayShriAnubhavSagarji
Acharya Shri 108 Dharmanand Sagarji Maharaj 1955#DharmanandSagarjiMaharaj1955BahubaliSagarJi
Acharya Shri 108 Dharmsen Ji Maharaj#DharmsenJiMaharajBahubaliSagarJi
Acharya Shri 108 Dnyaneshwar Muni Maharaj 1941#DnyaneshwarMuniMaharaj1941BahubaliSagarJi
Balacharya Shri 108 Siddhesen Ji Maharaj 1943#SiddhesenJiMaharaj1943BahubaliJi
Balacharya Shri Jinsen Ji Maharaj 1976#BalacharyaShriJinsenJiMaharaj1976BahubaliSagarJi
Param Pujya Muni Shri Parshvasenji Maharaj 1950#ParamPujyaMuniShriParshvasenjiMaharaj1950AcharyaRatnaShriBahubaliji
Aryika Shri 105 Suprabhamati Mata Ji 1962#SuprabhamatiMataJi1962BahubaliiSagarJiMaharaj
Acharya Shri 108 Om Sagar Ji Maharaj 1957#OmSagarJiMaharaj1957BharatSagarJi
Acharya Shri 108 Syadvaad Sagar Ji Maharaj 1932#SyadvaadSagarJiMaharaj1932BharatSagarJi
Balyogi Rashtrashant Girnar Sagar Ji Maharaj#BalyogiRashtrashantGirnarSagarJiMaharajBharatSagarji
Muni Shri 108 Saralsagar Ji Maharaj 1990#SaralsagarJiMaharaj1990ChandraprabhusagarJi
Muni Shri 108 Videhsagar Ji Maharaj 1985#VidehsagarJiMaharaj1985ChandraprabhusagarJi
Acharya Shri 108 Kalpvriksha Nandi Ji Maharaj 1964#KalpvrikshaNandiJiMaharaj1964DarshanSagarJi
Aryika Shri 105 Suprakashmati Mata ji 1965#SuprakashmatiMatajiDayaSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Samarpan Kirtiji Maharaj 1945#SamarpanKirtijiMaharaj1945Devanandiji
Muni Shri 108 Siddhakirtiji Maharaj 1940#SiddhakirtijiMaharaj1940Devanandiji
Muni Shri 108 Sudharma Kirtiji Maharaj 1942#SudharmaKirtijiMaharaj1942Devanandiji
Charitrachakravarti Acharya Shri Shanti Sagar Ji Maharaj 1872#AcharyaShriShantiSagarJiMaharaj1872DevendraKirtiJi
Acharya Shri 108 Samyaktva Bhusan Ji Maharaj 1933#SamyaktvaBhusanJiMaharaj1933DharmBhusanJi
Elacharya Shri 108 Kshama Bhushan Ji Maharaj 1937#KshamaBhushanJiMaharaj1937DharmabhushanJi
Muni Shri 108 Shantisen Ji Maharaj (Shirdi)#ShantisenJiMaharaj(Shirdi)DharmsenJi
Muni Shri 108 Nemi Sagar Ji Maharaj(Chapakmuniraj)#NemiSagarJiMaharaj(Chapakmuniraj)GundharnandiJi
Aryika Shri 105 Deeptishree Mata Ji 1975#DeeptishreeMataJi1975GunnandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Disha shri Mata ji#DishashriMatiMatajiGunnandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Dishashree Mata Ji 1947#DishashreeMataJi1947GunnandiJiMaharaj
Muni Shri 108 Chandragupt Sagar Ji Maharaj 1983#ChandraguptSagarJiMaharaj1983GuptinandiJi
Muni Shri 108 Suyash Gupt Sagar Ji Maharaj 1977#SuyashGuptSagarJiMaharaj1977GuptinandiSagarJi
Aryika Shri 105 Aarshmati Mata ji#AarshmatiMatajiGyanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Antasmati Mata ji#AntasmatiMatajiGyanSagarJiMaharaj
Acharya Shri 108 Vivek Sagar Ji Maharaj 1913#VivekSagarJiMaharajGyanSagarJi
Acharya Shri 108 VidyaSagarji Maharaj 1946 (AcharyaShri)#AcharyaShriVidyasagarjiMaharaj
Aryika Shri 105 Paawanshree Mata Ji 1972#PaawanshreeMataJi1972JaiSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Pavitrashree Mata Ji 1970#PavitrashreeMataJi1970JaiSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sheetalmati Mata Ji 1943#SheetalmatiMataJi1943KalpShrutSagarJi
Acharya Shri 108 Sacchidanand Sagar Ji Maharaj 1973#SacchidanandSagarJiMaharaj1973KanaknandiJi
Aryika Shri 105 Jinshree Mata Ji 1949#JinshreeMataJi1949KumudnandiJiMaharaj
Upadhyay Shri 108 Sudharm Sagar J Maharaj 1933#SudharmSagarJMaharaj1933KumudnandiJi
Acharya Shri Prasannrishi Ji Maharaj 1981#PrasannrishiJiMaharaj1981KushagranandiJi
Muni Shri 108 Puspdant Sagar Ji Maharaj 1865#PuspdantSagarJiMaharaj1865MahavirkirtiJi
Acharya Shri 108 Daya Sagar Ji Maharaj1954#DayaSagarJiMaharaj1954NemiSagarJi1907
Muni Shri 108 Brahmadutt Sagar Ji Maharaj 1981#BrahmaduttSagarJiMaharaj1981NirbhaySagarJi
Muni Shri 108 Nemidutt Sagar Ji Maharaj 1946#NemiduttSagarJiMaharaj1946NirbhaySagarJi
Muni Shri 108 Shivdutt Sagar Ji Maharaj 1990#ShivduttSagarJiMaharaj1990NirbhaySagarJi
Acharya Shri 108 Darshan Sagar Ji Maharaj 1947#DarshanSagarJiMaharaj1947NirmalSagarJi
Acharya Shri 108 Nirbhav Sagar Ji Maharaj#NirbhavSagarJiMaharajNirmalSagarJi
Acharya Shri 108 Vairagyanandiji Maharaj#VairagyanandijiMaharajPadamNandiJi
Aacharya Shri 108 Sukumalnandi Ji Maharaj 1978#SukumalnandiJiMaharaj1978PadmanandiJi
Aryika Shri 105 Dheryamati Mata Ji 1961#DheryamatiMataJi1961PadmnandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Divyshreemati Mata Ji 1977#DivyshreematiMataJi1977PadmnandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Riddhimati Mata Ji 1976#RiddhimatiMataJi1976PadmnandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vaartikshree Mata Ji 1983#VaartikshreeMataJi1983PadmnandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vijayshrimati Mata Ji 1947#VijayshrimatiMataJi1947PadmnandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vyaakhyashree Mata Ji 1979#VyaakhyashreeMataJi1979PadmnandiJiMaharaj
Muni Shri 108 Achalnandi Ji Maharaj 1940#AchalnandiJiMaharaj1940PadmnandiJi
Muni Shri 108 Sudharmsagar Ji Maharaj (Shirati) 1985#SudharmsagarJiMaharaj(Shirati)1985ParassagarJiMahraj
Acharya Shri Vimal Sagar Ji Maharaj (Mohana)#AcharyaShriVimalSagarJiMaharaj(Mohana)ParsvsagarJi
Acharya Shri 108 Anant Kirti Ji Maharaj#AnantKirtiJiMaharajPaaySagarJi
Muni Shri 108 Parmaatm Sagar Ji Maharaj#ParmaatmSagarJiMaharajPramukhSagarJi
Aryika Shri 105 Pujyamati Mata Ji 1962#PujyamatiMataJi1962PrasannrishiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Punyamati Mata Ji#PunyamatiMataJiPrasannrishiJiMaharaj
Muni Shri 108 Pramudit Sagar Ji Maharaj(Jabalpur)#PramuditSagarjiPulaksagarji
Muni Shri 108 Pulkit Sagar Ji Maharaj(Bhilwara)#PulkitsagarjiPulaksagarji
Acharya Shri 108 Namostu Sagar Ji Maharaj 1989#NamostuSagarJiMaharaj1989PunyaSagarJi
Aacharya Shri 108 Prasanna Sagar Ji Maharaj 1970 (Antarmana)#PrasannaSagarJiMaharaj1970(Antarmana)PushpdantSagarJi
Acharya Shri 108 Pulak Sagar Ji Maharaj 1970#PulakSagarJiMaharaj1970PushpdantSagarJi
Acharya Shri 108 Punya Sagar Ji Maharaj#PunyaSagarJiMaharajPushpadantaSagarJi
Muni Shri 108 Arunsagar Ji -1963#ArunsagarJi-1963PuspdantSagarji
Muni Shri 108 Prabal Sagar Ji Maharaj 1971#PrabalSagarJiMaharaj1971PuspdantSagarJi
Muni Shri 108 Prabhav Sagar Ji Maharaj 1947#PrabhavSagarJiMaharaj1947PushpadantSagarJi
Muni Shri 108 Pragalbh Sagar Ji Maharaj 1960#PragalbhSagarJiMaharaj1960PuspdantSagarJi
Muni Shri 108 Pragyasagar Ji Maharaj - 1972#PragyasagarJiMaharaj-1972PuspdantSagarji
Muni Shri 108 Pramukh Sagar Ji Maharaji 1973#PramukhSagarJiMaharaji1973PushpdantSagarJi
Muni Shri 108 Prasang Sagar Ji Maharaj 1982#PrasangSagarJiMaharaj1982PushpadantaSagarJi
Muni Shri 108 Saurabh Sagar Ji Maharaj 1970#SaurabhSagarJiMaharaj1970PushpdantSagarJi
Muni Shri 108 Tarun Sagar Ji Mahraj 1967#TarunSagarJiMahraj1967PushpadantSagarJi
Muni Shri Pranam Sagarji Maharaj 1972#MuniShriPranamSagarjiMaharaj1972PushpadantaSagarji
Muni Shri Prarthana Sagar Ji Maharaj 1970#MuniShriPrarthanaSagarJiMaharaj1970ParamPujyaPushpadantSagarJi
Muni Shri Prateek Sagarji 1980 (Krantiveer)#PrateekSagarji1980(Krantiveer)PushpaDantaSagarJi
Pujya Muni Shri 108 Piyushsagarji Muniraj 1969#PujyaPiyushsagarjiMuniraj1969Pushpadantasagarji
Muni Shri 108 Ameya Sagar Ji Maharaj 1933#AmeyaSagarJiMaharaj1933RayanSagarJi
Acharya Shri Surdev Sagar Ji Maharaj 1966#AcharyaShriSurdevSagarJiMaharaj1966SambhavSagarJi
Aryika Shri 105 Puneet Chaitanya mati Mata ji 1958#PuneetChaitanyaMatajiSambhavSagarJiMaharaj
Balacharya Shri Moksh Sagar Ji Maharaj 1962#BalacharyaShriMokshSagarJiMaharaj1962SambhavSagarJi
Upadhyay Aatmasagar Ji Maharaj 1952#UpadhyayAatmasagarJiMaharaj1952SambhavSagarJi
Acharya Shri 108 Surya Sagar Ji Maharaj 1963#SuryaSagarJiMaharaj1963SanmatiSagarJi
Aryika Shri 105 Srusti Bhusan Mata Ji 1964#SrustiBhusanMataJi1964SanmatiSagarJiMaharaj
Acharya Shri 108 Pavitrasagar Ji Maharaj 1949#PavitrasagarJiMaharaj1949SanmatiSagarJi1927
Muni Shri 108 Mahatisagar Ji Maharaj 1938#MahatisagarJiMaharaj1938SanmatiSagarJi1927(Dakshin)
Muni Shri 108 Veersagar Ji Maharaj (Rukadi) (1922)#VeersagarJiMaharaj(Rukadi)(1922)SanmatiSagarJi1927(Dakshin)
Acharya Shri 108 Chandraprabhusagar Ji Maharaj 1980#ChandraprabhusagarJiMaharaj1980SanmatisagarJi(Dakshin)
Muni Shri 108 Amit Sagar Ji Maharaj 1963 (Digraj)#AmitSagarJiMaharaj1963(Digraj)SanmatiSagarJi1927
Muni Shri 108 Dharmsagar Ji Maharaj 1942#DharmsagarJiMaharaj1942SanmatiSagarJi1927
Muni Shri 108 Gomatsagar Ji Maharaj 1947#GomatsagarJiMaharaj1947SanmatiSagarJi(Dakshin)1927
Muni Shri 108 Parshwasagar Ji Maharaj 1939#ParshwasagarJiMaharaj1939SanmatiSagarJi1927
Muni Shri 108 Pawan Sagar Ji Maharaj 1943#PawanSagarJiMaharaj1943SanmatiSagarJi1927
Muni Shri 108 Prashant Sagar Ji Maharaj 1955#PrashantSagarJiMaharaj1955VardhamanSagarJi(Dakshinwale)
Muni Shri 108 Samatasagar Ji Maharaj 1937#SamatasagarJiMaharaj1937SanmatiSagarJi1927
Muni Shri 108 Sanyamsagar Maharaj 1933#SanyamsagarMaharaj1933SanmatiSagarJi1927
Muni Shri 108 Shantisagar Ji Maharaj 1960(Chipari)#ShantisagarJiMaharaj1960(Chipari)SanmatiSagarJi1927
Muni Shri 108 Shravansagar Ji Maharaj 1935#ShravansagarJiMaharaj1935SanmatiSagarJi1927
Muni Shri 108 Sidhsagar Ji Maharaj 1951#SidhsagarJiMaharaj1951VardhmansagarJi1951(Dakshin)
Muni Shri 108 Sudharmsagar Ji Maharaj (Karadga) 1961#SudharmsagarJiMaharaj(Karadga)1961SanmatiSagarJi1927
Muni Shri 108 Sumatisagar Ji Maharaj 1946#SumatisagarJiMaharaj1946SanmatiSagarJi1927
Muni Shri 108 Vidya Sagar Ji Maharaj 1990#VidyaSagarJiMaharaj1990SanmatiSagarji(Dakshinwale)
Muni Shri 108 Vimalsagar Ji Mahraj 1922#VimalsagarJiMahraj1922SanmatiSagarJi1927
Muni Shri 108 Vrushabhsagar Ji Maharaj 1949#VrushabhsagarJiMaharaj1949SanmatiSagarJi1927
Muni Shri 108 Samarpan Sagar Ji Maharaj 1935#SamarpanSagarJiMaharaj1935SanmatiSagarJi(Dakshin)
Muni Shri 108 Bhaktisagar Ji Maharaj#BhaktisagarJiMaharajSanmatisagarJi1927(Dakshin).
Balacharya Shri Suratn Ji Maharaj 1986#BalacharyaShriSuratnJiMaharaj1986SaubhagyaSagarJi
Aryika Shri 105 Vidyavati Mata Ji (Sikandarpur)#VidyavatiMataJi(Sikandarpur)ShantiSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Chandra Sagar Ji Maharaj (Nandgaon)#ChandraSagarJiMaharaj(Nandgaon)ShantiSagarJi
Muni Shri 108 Uttam Sagar Ji Maharaj 1926#UttamSagarJiMaharaj1926ShantiSagarJi
Muni Shri 108 Aadi Sagar Ji Maharaj(Bamhori)#AadiSagarJiMaharaj(Bamhori)ShantiSagarJi(Chhani)
Muni Shri 108 Veer Sagar Ji Maharaj(Dharmpura)#VeerSagarJiMaharaj(Dharmpura)ShantiSagarJi(Chhani)
Aryika Shri 105 Snehmati Mataji 1950#SnehmatiMataji1950ShitalsagarjiMaharaj1976
Aryika Shri 105 Chandanmati Mataji 1960#ChandanmatiMataji1960ShitalsagarjiMaharaj(1976)
Aryika Shri 105 Karunamati Mataji 1952#KarunamatiMataji1952ShitalsagarjiMaharaj(1976)
Aryika Shri 105 Vatsalyamati Mataji 1953Rajesh Pancholiya Ji8965065065#VatsalyamatiMataji1953ShitalsagarjiMaharaj(1976)
Ganini Aryika 105 Shrutmati Mataji 1950#ShrutmatiMataji1950ShitalsagarjiMaharaj(1976)
Acharya Shri 108 Ajitsagar Ji Maharaj 1926#AjitsagarJiMaharaj1926ShivsagarJi
Acharya Shri 108 Sanmati Sagar Ji Maharaj 1927(Dakshin)Sachin Patil9823043020#SanmatiSagarJiMaharaj1927(Dakshin)ShrutSagarji1928
Acharya Shri 108 Kalyan Sagar Ji Maharaj 1952#KalyanSagarJiMaharaj1952ShrutasagarJi
Aryika Shri 105 Sauhaardmati Mata Ji 1953#SauhaardmatiMataJi1953SiddhantJiMaharaj
Gadni Aryika Shri 105 Sangam mati Mata Ji#SangamMatiMatajiSiddhantSagarJiMaharaj
Acharya Shri 108 Shashank Sagar ji Maharaj 1983#ShashankSagarjiMaharaj1983SiddhantSagarJi
Muni Shri 108 Navinandiji Sagar Ji Maharaj 1977#NavinandijiSagarJiMaharaj1977SiddhantSagarJi
Muni Shri 108 Sahajsagar Ji Maharaj 1965#SahajsagarJiMaharaj1965SiddhantSagarJi
Muni Shri 108 Sehaj Sagar Ji Maharaj 1965#SehajSagarJiMaharaj1965SiddhantSagarJi
Acharya Shri 108 Surya Sagar Ji Maharaj 1940#SuryaSagarJiMaharaj1940SubahuSagarJi
Acharya Shri 108 Shrutasagar Ji Maharaj 1940#ShrutasagarJiMaharaj1940SubahusagarJi
Elacharya Shri Arunsen Ji Maharaj 1944#ElacharyaShriArunsenJiMaharaj1944SubalSagarJi
Acharya Shri Devsen Ji Maharaj#AcharyaShriDevsenJiMaharajSubalSagarji
Gadni Aryika Shri 105 Saraswati Mata ji 1961#SaraswatiMatajiSubalSagarJiMaharaj
Acharya Shri 108 Suyashnandi Ji Maharaj 1937#SuyashnandiJiMaharaj1937SukumalnandiJi
Aryika Shri 105 Sukaavyamati Mata ji#SukaavyamatiMatajiSundarSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sulakshmati Mata ji#SulakshmatiMatajiSundarSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Suramyamati Mata ji#SuramyamatiMatajiSundarSagarJiMaharaj
Acharya Shri 108 Suyash Sagarji Maharaj 1953#SuyashSagarji1953Sundarsagarji
Muni Shri 108 Suhit Sagarji Maharaj 1958#SuhitSagarJiMaharaj1957SundarSagarJi
Aryika Shri 105 Sambalmati Mata ji(Ghatol)#SambalmatiMataji(Ghatol)SunilSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sampannmati Mata ji 1992#SampannmatiMataji1992SunilSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Samprekshamati Mata ji(Sakroda)#SamprekshamatiMataji(Sakroda)SunilSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sampurnamati Mata ji#SampurnamatiMatajiSunilSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sangeetmati Mata ji 1989#SangeetmatiMataji1989SunilSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Astitva Sagar Ji Maharaj#AstitvaSagarJiMaharajSunilSagarji
Muni Shri 108 Jayant Sagar Ji Maharaj#JayantSagarJiMaharajSunilSagarJi
Muni Shri 108 Sambuddh Sagar Ji Maharaj1975#SambuddhSagarJiMaharaj1975SunilSagarJi
Muni Shri 108 Sampark Sagar Ji Maharaj#SamparkSagarJiMaharajSunilSagarji
Muni Shri 108 Sampragya Sagar Ji Maharaj 2000#SampragyaSunilsagarji
Muni Shri 108 Sampujya Sagar Ji Maharaj#SampujyaSagarJiMaharajSunilSagarji
Muni Shri 108 Samvigya Sagar Ji Maharaj#SamvigyaSagarJiMaharajSunilSagarji
Muni Shri 108 Shrutansh Sagar Ji Maharaj 1943#ShrutanshSagarJiMaharaj1943SunilSagarJi
Muni Shri 108 Supratisthit Sagar Ji Maharaj#SupratisthitSagarJiMaharajSunilSagarji
Muni Shri 108 Sushrut Sagar Ji Maharaj 1943#SushrutSagarJiMaharaj1943SunilSagarJi
Acharya Shri 108 Subaahu Sagar Ji Maharaj 1924#SubaahuSagarJiMaharaj1924SupaarshwaSagarJi
Aryika Shri 105 Kaivalyamati Mata Ji 1976#KaivalyamatiMataJi1976SurdevsagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Subhadramati Mata Ji#SubhadramatiMataJiSuvidhiSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sukhadmati Mata Ji 1944#SukhadmatiMataJi1944SuvidhiSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sunidhimati Mata Ji 1980#SunidhimatiMataJi1980SuvidhiSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sunitimati Mata Ji#SunitimatiMataJiSuvidhiSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Suprabhaatmati Mata Ji 1936#SuprabhaatmatiMataJi1936SuvidhiSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Supranavmati Mata Ji#SupranavmatiMataJiSuvidhiSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Susnehmati Mata Ji 1983#SusnehmatiMataJi1983SuvidhiSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Suvatsalmati Mata ji 1959#SuvatsalmatiMataji1959SuvidhiSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Suyogmati Mata Ji 1969#SuyogmatiMataJi1969SuvidhiSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Suvandya Sagar Ji Maharaj 1972#SuvandyaSagarJiMaharaj1972SuvidhiSagarJi
Acharya Shri 108 Sudhesh Sagar Ji Maharaj 1940#SudheshSagarJiMaharaj1940SuvidhiSagarJi
Muni Shri 108 Sumitrasagarji Maharaj 1975#SumitrasagarjiMaharaj1975Suvidhisagarji.
Muni Shri 108 Sunamra Sagar Ji Maharaj 1947#SunamraSagarJiMaharaj1947Suvidhisagarji.
Aryika Shri Subodhmati Mata Ji#SubodhMatiMatajiSuyashSagarji
Acharya Shri Tirthanandi ji Maharaj 1972#AcharyaShriTirthanandijiMaharaj1972VairagyanandiJi
Aryika Shri 105 Chintanshree Mata Ji 1981#ChintanshreeMataJi1981VairagyanandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shreyshree Mata Ji 1989#ShreyshreeMataJi1989VairagyanandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sugyanshree Mata Ji 1969#SugyanshreeMataJi1969VairagyanandiJiMaharaj
Muni Shri 108 Saiyamnandi Ji Maharaj#SaiyamnandiJiMaharajVairagyanandiJi
Muni Shri 108 Saurabhnandi Ji Maharaj 1991#SaurabhnandiJiMaharaj1991VairagyanandiJi
Muni Shri 108 Shramannandi Ji Maharaj#ShramannandiJiMaharajVairagyanandiJi
Muni Shri Syamanandiji Maharaj 1963#MuniShriSyamanandijiMaharaj1963Vairagyanandiji
Muni Shri 108 Mahima Sagar Ji Maharaj 1973#MahimaSagarJiMaharaj1973VardattSagarJi
Aryika Shri 105 Achalmati Mata ji#AchalmatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Chetnamati Mata ji 1989#ChetnamatiMataji1989VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Guptimati Mata ji#GuptimatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Ksheermati Mata ji#KsheermatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Muktimati Mata ji#MuktimatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Murtimati Mata ji#MurtimatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Prashmitmati Mata ji#PrashmitmatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Riddhimati Mata ji#RiddhimatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Samarpitmati Mata ji#SamarpitmatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vairagyamati Mata ji#VairagyamatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vanditmati Mata ji#VanditmatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vardhitmati Mata ji#VardhitmatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vimuktmati Mata ji#VimuktmatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj
Achatya Shri Gyan Bhushan Maharaj Ji
Acharya Shri 108 Vardhaman Sagar Ji Maharaj 1950 (Vatsalya Viridhi)#AmurtMatiMataJiVardhmanSagarjiMaharaj
Aryika Shri 105 Amurt Mati Mata Ji#AmurtMatiMataJiVardhmanSagarjiMaharaj
Aryika Shri 105 Chaitanyamati Mata Ji 1944#ChaitanyamatiMataJi1944VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Chandraprabhmati Mata Ji 1984#ChandraprabhmatiMataJiVardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Charyamati Mata Ji 1976#CharyamatiMataJi1976VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Darshanamati Mata Ji 1962#DarshanamatiMataJi1962VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Deshnamati Mata Ji 1959#DeshnamatiMataJi1959VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Divyanshumati Mata Ji 1947#DivyanshumatiMataJi1947VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Divymati Mata Ji 1934#DivymatiMataJi1934VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Durlabhmati Mata ji#DurlabhmatiMatajiVardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Heerkamti Mata Ji 1932#HeerkamtiMataJi1932VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Hirakmati Mataji 1932#HirakmatiMataji1932VardhmansagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Jyotimati Mata Ji 1943#JyotimatiMataJi1943VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Ksheermati Mata Ji 1968#KsheermatiMataJi1968VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Mahayashmati Mata Ji 1989Rajesh Pancholiya Ji8965065065#MahayashmatiMataJi1989VardhmaanSagarJi
Aryika Shri 105 Muditmati Mata Ji 1938#MuditmatiMataJi1938VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Nirmuktmati Mata Ji 1958#NirmuktmatiMataJi1958VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Purnimamati Mata Ji 1978#PurnimamatiMataJi1978VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Purvimati Mata Ji 1948#PurvimatiMataJi1948VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shrey Mati Mata Ji 1957#ShreyMatiMataJi1957VardhmanSagarjiMaharaj
Aryika Shri 105 Vatsalmati Mata Ji 1953#VatsalmatiMataJi1953VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vichakshadmati Mata Ji 1963#VichakshadmatiMataJi1963VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vilokmati Mata Ji 1961#VilokmatiMataJi1961VardhamanSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vinamramati Mata Ji 1966#VinamramatiMataJi1966VardhamanSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Apurva Sagar Ji Maharaj 1966#ApurvaSagarJiMaharaj1966VardhmanSagarJi
Muni Shri 108 Arpit Sagar Ji Maharaj 1966#ArpitSagarJiMaharaj1966VardhmanSagarJi
Muni Shri 108 Atishay Sagar Ji Maharaj 1961#AtishaySagarJiMaharaj1961VardhmaanSagarJi
Muni Shri 108 Bhavik Sagar Ji Maharaj#BhavikSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Charitra Sagar ji Maharaj 1936#CharitraSagarjiMaharaj1936VardhmaanSagarJi
Muni Shri 108 Chintan Sagar Ji Maharaj 1986#ChintanSagarJiMaharaj1986VardhmaanSagarJi
Muni Shri 108 Darshit Sagar Ji Maharaj 1955#DarshitSagarJiMaharaj1955VardhamanSagarJi
Muni Shri 108 Devdhar Sagar Ji Maharaj 1953#DevdharSagarJiMaharaj1953VardhmaanSagarJi
Muni Shri 108 Devendra Sagar Ji Maharaj 1943#DevendraSagarJiMaharaj1943VardhmaanSagarJi
Muni Shri 108 Devesh Sagar Ji Maharaj 1935#DeveshSagarJiMaharaj1935VardhamanSagarji
Muni Shri 108 Devkant Sagar Ji Maharaj 1935#DevkantSagarJiMaharaj1935VardhmaanSagarJi
Muni Shri 108 Devprabha Sagar Ji Maharaj,1934#DevprabhaSagarJiMaharaj,1934VardhmaanSagarJi
Muni Shri 108 Devsagar Ji Maharaj 1944#DevsagarJiMaharaj1944VardhmansagarJi
Muni Shri 108 Hitendra Sagar Ji Maharaj, 1977#HitendraSagarJiMaharaj1977VardhmaanSagarJi
Muni Shri 108 Kshem Sagar Ji Maharaj,1964#KshemSagarJiMaharaj,1964VardhmaanSagarJi
Muni Shri 108 Mahit Sagar Ji Maharaj#MahitSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Maryada Sagar Ji Maharaj 1935#MaryadaSagarJiMaharaj1935VardhamanSagarJi
Muni Shri 108 Mukti Sagar Ji Maharaj#MuktiSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Namit Sagar Ji Maharaj#NamitSagarJiMaharajVardhmaanSagarJi
Muni Shri 108 Nispruha Sagar Ji Maharaj 1944#NispruhaSagarJiMaharaj1944VardhamanSagarJi
Muni Shri 108 Om Sagar Ji Maharaj (Parsola)#OmSagarJiMaharaj(Parsola)VardhmanSagarJi
Muni Shri 108 Padamesh Sagar Ji Maharaj 1952#PadameshSagarJiMaharaj1952VardhmaanSagarJi
Muni Shri 108 Padmkirti Sagar Ji Maharaj(Dhariyabad)#PadmkirtiSagarJiMaharaj(Dhariyabad)VardhamanSagarJi
Muni Shri 108 Param Sagar Ji Maharaj#ParamSagarJiMaharajVardhamanSagarJi
Muni Shri 108 Paramanand Sagar Ji Maharaj(Village Alas)#ParamanandSagarJiMaharaj(VillageAlas)VardhamanSagarJi
Muni Shri 108 Parmanand Sagar Ji Maharaj#ParmanandSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Prabhav Sagar Ji Maharaj 1944#PrabhavSagarJiMaharaj1944VardhmaanSagarJi
Muni Shri 108 Prasham Sagar Ji Maharaj 1937#PrashamSagarJiMaharaj1937VardhmanSagarJi
Muni Shri 108 Sahishnu Sagar Ji Maharaj 1935#SahishnuSagarJiMaharaj1935VardhmaanSagarJi
Muni Shri 108 Samveg Sagar Ji Maharaj#SamvegSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Shreyash Sagar Ji Maharaj 1954#ShreyashSagarJiMaharaj1954VardhmanSagarJi
Muni Shri 108 Suprabh Sagar Ji Maharaj 1978#SuprabhSagarJiMaharaj1978VardhmaanSagarJi
Muni Shri 108 Yash Sagar Ji Maharaj#YashSagarJiMaharajVardhamanSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Yashasvi Sagar Ji Maharaj 1923#YashasviSagarJiMaharaj1923VardhamanSagarJi
Muni Shri 108 Ajaysagar Ji Maharaj 1963#AjaysagarJiMaharaj1963VardhmansagarJi1951
Muni Shri 108 Ajit Sagar Ji Maharaj 1943#AjitSagarJiMaharaj1943VardhmaanSagarJi(DakshinWaale)
Muni Shri 108 Bhadrsagar Ji Maharaj 1935#BhadrsagarJiMaharaj1935VardhmansagarJi1951
Muni Shri 108 Gunsagar Ji Maharaj 1942#GunsagarJiMaharaj1942VardhmansagarJi1951
Muni Shri 108 Nirdosh Sagar Ji Maharaj 1963#NirdoshSagarJiMaharaj1963VardhamanSagarJi(Dakshinwale)
Muni Shri 108 Shashwatsagar Ji Maharaj 1978#ShashwatsagarJiMaharaj1978VardhmansagarJi1951
Muni Shri 108 Shrutsagar Ji Maharaj 1945#ShrutsagarJiMaharaj1945VardhmansagarJi1951
Muni Shri 108 Siddhantsagar Ji Maharaj 1950#SiddhantsagarJiMaharaj1950VardhmansagarJi1951
Muni Shri 108 Sudharmsagar Ji Maharaj 1946#SudharmsagarJiMaharaj1946VardhmansagarJi1951(Dakshin)
Muni Shri 108 Sukhsagar Ji Maharaj 1942#SukhsagarJiMaharaj1942VardhmansagarJi1951
Muni Shri 108 Sukhsagar JI Maharaj 1960 (Udgoan)#SukhsagarJIMaharaj1960(Udgoan)VardhmansagarJi1951(Dakshin)
Muni Shri 108 SuprabhsagarJi Maharaj 1946#SuprabhsagarJiMaharaj1946VardhmansagarJi1951(Dakshin)
Muni Shri 108 Swabhavsagar Ji Mahraj 1950#SwabhavsagarJiMahraj1950VardhmansagarJi1951
Muni Shri 108 Padmeshsagar Ji Maharaj 1952#PadmeshsagarJiMaharaj1952VardhmansagarJi
Acharya Shri 108 Vasupujya Sagar Ji Maharaj 1954#VasupujyaSagarJiMaharaj1954VasuSagarJi
Aaryika Shri 105 Devnandani Mata Ji#DevnandaniMataJiVasunandiJiMaharaj.
Aaryika Shri 105 Prabhanandani Mata Ji 1958#PrabhanandaniMataJi1958VasunandiJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Prakamyanandani Mata Ji 1995#PrakamyanandaniMataJi1995VasunandiJiMaharaj.
Aaryika Shri 105 Suramyanandini Mata Ji 1986#SuramyanandiniMataJi1986VasunandiJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Yashonandani Mata Ji 1985#YashonandaniMataJi1985VasunandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Bramhanandni Mata ji 1976#BramhanandniMataji1976VasundijiMaharaj
Aryika Shri 105 Nandni Mata Ji 1982#NandniMataJi1982VasunandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Padmanandani Mata ji 1979#PadmanandaniMataji1979VasunandijiMaharaj.
Aryika Shri 105 Prabodhnandni Mata Ji 1982#PrabodhnandniMataJi1982VasunandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Saumyanandani Mata Ji 1976#SaumyanandaniMataJi1976VasunandijiMaharaj.
Aryika Shri 105 Shreynandni Mata Ji 1981#ShreynandniMataJi1981VasunandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shrinandani Mata Ji 1982#ShrinandaniMataJi1982VasundijiMaharaj.
Aryika Shri 105 Suyogyanandni Mata Ji#SuyogyanandniMataJiVasunandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Varchasvanandni Mata Ji 1990#VarchasvanandniMataJi1990VasunandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vardhasvanandni Mata Ji#VardhasvanandniMataJiVasunandiJiMaharaj
Aryika Shri 105 Veernandni Mata Ji 1949#VeernandniMataJi1949VasunandiJiMaharaj
Gadni Aryika Shri 105 Gurunandni Mata Ji 1976#GadniGurunandniMataJi1976VasunandiJiMaharaj
Muni Shri 108 Aatmanand Ji Maharaj 1959#AatmanandJiMaharaj1959VasunandiJi
Muni Shri 108 Dhyananand Ji Maharaj 1956#DhyananandJiMaharaj1956VasunandiJi
Muni Shri 108 Gyananand Ji Maharaj 1957#GyananandJiMaharaj1957VasunandiJi
Muni Shri 108 Jinanand Ji Maharaj#JinanandJiMaharajVasunandiJi
Muni Shri 108 Nijanand Ji Maharaj#NijanandjiMaharajVasuNandiji
Muni Shri 108 Pavitranand Ji Maharaj 1979#PavitranandJiMaharaj1979VasunandiJi
Muni Shri 108 Pragyanand Ji Maharaj 1958#PragyanandJiMaharaj1958VasunandiJi
Muni Shri 108 Pragyanand Ji Maharaj 1986#PragyanandJiMaharaj1986VasunandiJi
Muni Shri 108 Prashmanand Ji Maharaj 1978#PrashmanandJiMaharaj1978VasunandiJi
Muni Shri 108 Punyanand Ji Maharaj 1950#PunyanandJiMaharaj1950VasunandiJi
Muni Shri 108 Saiyamanand Ji Maharaj 1959#SaiyamanandJiMaharaj1959VasunandiJi
Muni Shri 108 Sarvanand Ji Maharaj 1947#SarvanandJiMaharaj1947VasunandiJi
Muni Shri 108 Sehjanand Ji Maharaj 1934#SehjanandJiMaharaj1934VasunandiJi
Muni Shri 108 Shivanand Ji Maharaj 1985#ShivanandJiMaharaj1985VasunandiJi
Muni Shri 108 Shraddhanand Ji Maharaj 1987#ShraddhanandJiMaharaj1987VasunandiJi
Muni Shri 108 Shrestha Sagar Ji Maharaj 1943#ShresthaSagarJiMaharaj1943VasupujyaSagarji
Aryika Shri 105 Arhammati Mata ji 1989#ArhammatiMataji1989VibhavSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Arhamshree Mata Ji 1991#ArhamshreeMataJi1991VibhavSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Omshree Mata Ji 1993#OmshreeMataJi1993VibhavSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sanskrit Shri Mata ji 1990#SanskritShriMataji1990VibhavSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sanskriti Shri Mata ji 1974#SanskritiShriMataji1974VibhavSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Smitishree Mata Ji#SmitishreeMataJiVibhavSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Aachaar Sagar Ji Maharaj 1974#AachaarSagarJiMaharaj1974VibhavSagarJi
Muni Shri 108 Aachran Sagar Ji Maharaj 1985#AachranSagarJiMaharaj1985VibhavSagarJi
Muni Shri 108 Aavashyak Sagar Ji Maharaj 1952#AavashyakSagarJiMaharaj1952VibhavSagarJi
Muni Shri 108 Adhyapan Sagar Ji Maharaj 1944#AdhyapanSagarJiMaharaj1944VibhavSagarJi
Muni Shri 108 Adhyyan Sagar Ji Maharaj 1943#AdhyyanSagarJiMaharaj1943VibhavSagarJi
Muni Shri 108 Arhant Sagar Ji Maharaj 1933#ArhantSagarJiMaharaj1933VibhavSagarJi
Muni Shri 108 Shudhatm Sagar Ji Maharaj 1995#ShudhatmSagarJiMaharaj1995VibhavSagarJi
Muni Shri 108 Shudhhopyogi Sagar Ji Maharaj1997#ShudhhopyogiSagarJiMaharaj1997VibhavSagarJi
Aacharya Shri 108 Gulab Bhushanji Maharaj 1955#GulabBhushanjiMaharaj1955VidyabhushanAcharyaSanmatiSagarJi
Acharya Shri 108 Ativeer Ji Maharaj 1965#AtiveerJiMaharaj1965VidyabhushanSanmatiSagarJi
Acharya Shri 108 Meru Bhushan Ji Maharaj 1941#MeruBhushanJiMaharaj1941VidyabhushanSanmatiSagarJi
Elacharya Shri Trilokbhusan Ji Maharaj Lalitpur#ElacharyaShriTrilokbhusanJiMaharajLalitpurVidyabhusanSanmatiSagarJi
Muni Shri 108 Sankalp Bhushan Ji Maharaj 1947#SankalpBhushanJiMaharaj1947VidyabhushanSanmatiSagarJi
Aacharya Shri 108 Aarjav Sagar Ji Maharaj 1967#AarjavSagarJiMaharaj1967VidyaSagarJi
Aaryika Shri 105 Aadarshmati Maata Ji,1964#AadarshmatiMaataJi,1964VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Aalokmati Maata Ji,1966#AalokmatiMaataJi1966VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Akhandmati Maata Ji,1969#AkhandmatiMaataJi1969VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Alolmati Maata Ji,1969`#AlolmatiMaataJi,1969`VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 AnantMati Maata Ji#AnantMatiMaataJiVidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Apurvmati Maata Ji,1970#ApurvmatiMaataJi1970VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Atishaymati Maata Ji,1964#AtishaymatiMaataJi1964VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Avgammati Maata Ji,1960#AvgammatiMaataJi,1960VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Avichalmati Maata Ji,1965#AvichalmatiMaataJi1965VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 DhaarnaMati Maata Ji,1964#DhaarnaMatiMaataJi,1964VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Dradh Mati Maata Ji,1961#DradhMatiMaataJi,1961VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Durlabhmati Maata Ji,1964#DurlabhmatiMaataJi1964VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 GunMati Maata Ji,1963#GunMatiMaataJi,1963VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Kevalyamati Maata Ji#KevalyamatiMaataJiVidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Nirvegmati Maata Ji#NirvegmatiMaataJiVidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Omkaarmati Maata Ji#OmkaarmatiMaataJiVidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Puranmati Maata Ji,1966#PuranmatiMaataJi1966VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Sakaarmati Maata Ji,1969#SakaarmatiMaataJi,1969VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Samaymati Maata Ji,1967#SamaymatiMaataJi,1967VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 SatyaMati Maata Ji,1960#SatyaMatiMaataJi,1960VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Shilmati Maata Ji#ShilmatiMaataJiVidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Sudharmati Maata Ji,1964#SudharmatiMaataJi,1964VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Sukshmmati Maata Ji,1965#SukshmmatiMaataJi,1965VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 TapoMati Maata Ji,1958#TapoMatiMaataJi,1958VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Uddyotmati Maata Ji#UddyotmatiMaataJiVidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 UjjvalMati Maata Ji,1964#UjjvalMatiMaataJi,1964VidyaSagarJiMaharaj
Aaryika Shri 105 Unnatmati Maata Ji#UnnatmatiMaataJiVidyaSagarJiMaharaj
Acharya Shri 108 Anubhav Sagar Ji Maharaj 1980#AnubhavSagarJiMaharaj1980VidyaSagarJi
Aryika 105 Purnmati Mataji 1964Whtasapp sangh no9560108105 #PurnmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Aagammati Mata Ji 1962#AagammatiMataJi1962VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Aagatmati Mata Ji 1976#AagatmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Aagyammati Mata Ji 1972#AagyammatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Aaptmati Mata Ji 1976#AaptmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Aaradhyamati Mata Ji 1972#AaradhyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Aatmmati Mata Ji 1967#AatmmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Abhedmati Mata Ji 1971#AbhedmatiMataJi1971VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Achalmati Mata Ji 1973#AchalmatiMataJi1973VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Achintyamati Mata Ji 1969#AchintyamatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Adhigammati Mata Ji 1968#AdhigammatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Aduurmati Mata ji 1963#AduurmatiMataji1963VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Agaadhmati Mata Ji 1968#AgaadhmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Akampmati Mata Ji 1966#AkampmatiMataJi1966VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Aklankmati Mata Ji 1964#AklankmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Akshaymati Mata Ji 1967#AkshaymatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Alolyamati Mata Ji 1968#AlolyamatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Amandmati Mata Ji 1969#AmandmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Amitmati Mata Ji 1972#AmitmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Amoortmati Mata Ji 1968#AmoortmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Amulyamati Mata Ji 1965#AmulyamatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Anandmati Mata Ji 1968#AnandmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Anarghmati Mata Ji 1975#AnarghmatiMataJi1975VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Anmolmati Mata Ji 1970#AnmolmatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Antarmati Mata Ji 1967#AntarmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Anugammati Mata Ji 1970#AnugammatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Anugrahmati Mata Ji 1967#AnugrahmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Anunaymati Mata ji1969#AnunaymatiMataji1969VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Anupammati Mata Ji 1968#AnupammatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Apoorvmati Mata Ji 1970#ApoorvmatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Aseemmati Mata Ji 1976#AseemmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Atulmati Mata Ji 1968#AtulmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Bhaktimati Mata Ji 1946#BhaktimatiMataJi1946VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Bhavnamati Mata Ji 1966#BhavnamatiMataJi1966VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Chaaritramati Mata Ji 1979#ChaaritramatiMataJi1979VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Chaityamati Mata Ji 1970#ChaityamatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Chetanmati Mata ji 1986#ChetanmatiMataji1986VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Chintanmati Mata Ji 1968#ChintanmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Dhavalmati Mata Ji 1976#DhavalmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Dhruvmati Mata Ji 1965#DhruvmatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Dhyanmati Mata ji 1978#DhyanmatiMataji1978VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Dhyeymati Mata Ji 1980#DhyeymatiMataJi1980VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Dradmati Mata Ji 1961#DradmatiMataJi1961VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Gantavyamati Mata ji 1969#GantavyamatiMataji1969VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Gautammati Mata Ji 1977#GautammatiMataJi1977VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Gudmati Mata Ji 1963#GudmatiMataJi1963VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Gurumati Mata Ji 1956#GurumatiMataJi1956VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Jagratmati Mata Ji 1968#JagratmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Kartavyamati Mata Ji 1972#KartavyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Kushalmati Mata Ji 1961#KushalmatiMataJi1961VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Lakshyamati Mata Ji 1941#LakshyamatiMataJi1941VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Maardavmati Mata Ji 1976#MaardavmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Madhurmati Mata Ji 1967#MadhurmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Mananmati Mata Ji 1982#MananmatiMataJi1982VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Mangalmati Mata Ji 1980#MangalmatiMataJi1980VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Merumati Mata Ji 1974#MerumatiMataJi1974VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Mradumati Mata Ji 1959#MradumatiMataJi1959VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Muditmati Mata Ji 1964#MuditmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Namrmati Mata Ji 1968#NamrmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Nikatmati Mata Ji 1974#NikatmatiMataJi1974VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Niklankmati Mata Ji 1969#NiklankmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Nirmadmati Mata Ji 1976#NirmadmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Nirmalmati Mata Ji 1963#NirmalmatiMataJi1963VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Nirnaymati Mata Ji 1958#NirnaymatiMataJi1958VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Nirvaanmati Mata Ji 1978#NirvaanmatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Nirvegmati Mata Ji 1972#NirvegmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Nisargmati Mata Ji 1976#NisargmatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Nishkaammati Mata Ji 1978#NishkaammatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Paarmati Mata Ji 1978#PaarmatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Paawanmati Mata Ji 1961#PaawanmatiMataJi1961VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Parammati Mata ji 1982#ParammatiMataji1982VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Parmaarthmati Mata ji 1983#ParmaarthmatiMataji1983VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Pathyamati Mata Ji 1972#PathyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Prabhavna Mata ji1962#PrabhavnaMataji1962VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Prasannmati Mata ji1967#PrasannmatiMataji1967VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Prashammati Mata Ji 1965#PrashammatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Prashantmati Mata Ji 1961#PrashantmatiMataJi1961VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Prithviymati Mata ji 1974#PrithviymatiMataji1974VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Puneetmati Mata Ji 1972#PuneetmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Rijumati Mata Ji 1961#RijumatiMataJi1961VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Saarmati Mata Ji 1971#SaarmatiMataJi1971VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sadaymati Mata Ji 1969#SadaymatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sadhnamati Mata Ji 1965#SadhnamatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sadhumati Mata Ji 1967#SadhumatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Saiyammati Mata Ji 1967#SaiyammatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Saiyatmati Mata Ji 1974#SaiyatmatiMataJi1974VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sakalmati Mata ji1966#SakalmatiMataji1966VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sakarmati Mata Ji 1969#SakarmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Samitimati Mata Ji 1975#SamitimatiMataJi1975VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Samunnatmati Mata Ji 1974#SamunnatmatiMataJi1974VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Samvarmati Mata Ji 1969#SamvarmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Samvegmati Mata Ji#SamvegmatiMataJiVidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sangatmati Mata Ji 1945#SangatmatiMataJi1945VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sanskarmati Mata Ji 1962#SanskarmatiMataJi1962VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Santustmati Mata Ji 1975#SantustmatiMataJi1975VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Saralmati Mata Ji 1966#SaralmatiMataJi1966VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Satarkmati Mata Ji 1969#SatarkmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Satyarthmati Mata Ji 1972#SatyarthmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sehajmati Mata Ji 1972#SehajmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shailmati Mata Ji 1968#ShailmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shantmati Mata Ji 1967#ShantmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shashwatmati Mata Ji 1972#ShashwatmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shastramati Mata Ji 1973#ShastramatiMataJi1973VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sheelmati Mata Ji 1972#SheelmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sheetalmati Mata ji 1971#SheetalmatiMataji1971VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shodhmati Mata Ji 1964#ShodhmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shraddhamati Mata Ji 1982#ShraddhamatiMataJi1982VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shrutmati Mata Ji 1978#ShrutmatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shubhrmati Mata Ji 1967#ShubhrmatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Shuklmati Mata Ji 1963#ShuklmatiMataJi1963VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Siddhamati Mata Ji 1971#SiddhamatiMataJi1971VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Siddhantmati Mata Ji 1969#SiddhantmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Somyamati Mata Ji 1972#SomyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sunaymati Mata ji(Vidisha)#SunaymatiMataji(Vidisha)VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sushantmati Mata Ji 1965#SushantmatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sushilmati Mata Ji 1964#SushilmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Susiddhmati Mata Ji 1970#SusiddhmatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Sutramati Mata Ji 1968#SutramatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Swabhaavmati Mata Ji 1972#SwabhaavmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Swabhavmati Mata ji 1972#SwabhavmatiMataji1972VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Swadhyaymati Mata Ji 1962#SwadhyaymatiMataJi1962VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Swasthamati Mata ji1961#SwasthamatiMataji1961VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Swastibhushan Mataji (1969)VidyabhushanSanmatisagarmaharaji
Aryika Shri 105 Swetmati Mata Ji 1970#SwetmatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Tapomati Mata Ji 1958#TapomatiMataJi1958VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Tathamati Mata Ji 1976#TathamatiMataJi1976VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Tathyamati Mata Ji 1972#TathyamatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Uchitmati Mata Ji 1973#UchitmatiMataJi1973VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Udaarmati Mata Ji 1972#UdaarmatiMataJi1972VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Ujjwalmati Mata Ji 1964#UjjwalmatiMataJi1964VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Upshammati Mata Ji 1979#UpshammatiMataJi1979VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Upshantmati Mata ji 1963#UpshantmatiMataji1963VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Utkarshmati Mata Ji 1980#UtkarshmatiMataJi1980VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vaatsalyamati Mata Ji 1965#VaatsalyamatiMataJi1965VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vairaagyamati Mata Ji 1967#VairaagyamatiMataJi1967VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vairagyamati Mata ji1967#VairagyamatiMataji1967VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Videhmati Mata ji 1970#VidehmatiMataji1970VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vijitmati Mata Ji 1971#VijitmatiMataJi1971VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vilakshnamati Mata Ji 1963#VilakshnamatiMataJi1963VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vinamrmati Mata Ji 1968#VinamrmatiMataJi1968VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vinatmati Mata Ji 1963#VinatmatiMataJi1963VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vinaymati Mata Ji 1978#VinaymatiMataJi1978VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vineetmati Mata ji 1975#VineetmatiMataji1975VidyaSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vipulmati Mata Ji 1970#VipulmatiMataJi1970VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Viratimati Mata Ji 1979#ViratimatiMataJi1979VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vishadmati Mata Ji 1969#VishadmatiMataJi1969VidyasagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vishudhmati Mata Ji 1975#VishudhmatiMataJi1975VidyasagarJiMaharaj
Muni Shree 108 Pranamya Sagar Ji Maharaj 1975#PranamyaSagarJiMaharaj1975VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Aagam Sagar Ji Maharaj 1976#AagamSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Abhay Sagar Ji Maharaj 1960#AbhaySagarJiMaharaj1960VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Abhinandan Sagar Ji Maharaj 1975#AbhinandanSagarJiMaharaj1975VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Achal Sagar Ji Maharaj1976#AchalSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Ajit Sagar Ji Maharaj 1968#AjitSagarJiMaharaj1968VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Anand Sagar Ji Maharaj 1978#AnandSagarJiMaharaj1978VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Anant Sagar Ji Maharaj1971#AnantSagarJiMaharaj1971VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Apoorv Sagar Ji Maharaj 1959#ApoorvSagarJiMaharaj1959VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Arah Sagar Ji Maharaj 1976#ArahSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Atul Sagar Ji Maharaj 1971#AtulSagarJiMaharaj1971VidyaSagarji
Muni Shri 108 Avichal Sagar Ji Maharaj 1981#AvichalSagarJiMaharaj1981VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Bhaav Sagar Ji Maharaj 1976#BhaavSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Chandra Sagar Ji Maharaj 1956#ChandraSagarJiMaharaj1956VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Chandraprabh Sagar Ji Maharaj 1966#ChandraprabhSagarJiMaharaj1966VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Chinmay Sagar Ji Maharaj 1961 (Junglewale Baba)#ChinmaySagarJiMaharaj1961(JunglewaleBaba)VidyasagarJi
Muni Shri 108 Dharm Sagar Ji Maharaj 1976#DharmSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Dhawal Sagar Ji Maharaj 1972#DhawalSagarJiMaharaj1972VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Dheer Sagar Ji Maharaj 1962#DheerSagarJiMaharaj1962VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Durlabh Sagar Ji Maharaj 1978#DurlabhSagarJiMaharaj1978VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Kshama Sagar Ji Maharaj 1957#KshamaSagarJiMaharaj1957VidyasagarJi
Muni Shri 108 Kunthu Sagar Ji Maharaj 1977#KunthuSagarJiMaharaj1977VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Maardav Sagar Ji Maharaj 1962#MaardavSagarJiMaharaj1962VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Maha Sagar Ji Maharaj 1973#MahaSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Malli Sagar Ji Maharaj 1972#MalliSagarJiMaharaj1972VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Neeraj Sagar Ji Maharaj 1986#NeerajSagarJiMaharaj1986VidyaSagarji
Muni Shri 108 Nemi Sagar Ji Maharaj 1977#NemiSagarJiMaharaj1977VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Niklank Sagar Ji Maharaj 1984#NiklankSagarJiMaharaj1984VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Niraashrav Sagar Ji Maharaj 1981#NiraashravSagarJiMaharaj1981VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Niradoshsagarji Maharaj 1967#NiradoshsagarjiMaharaj1967VidyasagarJi
Muni Shri 108 Nirag Sagar Ji Maharaj 1982#NiragSagarJiMaharaj1982VidyaSagarji
Muni Shri 108 Nirakar Sagar Ji Maharaj 1985#NirakarSagarJiMaharaj1985VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nirakul Sagar Ji Maharaj 1982#NirakulSagarJiMaharaj1982VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Niralas Sagar Ji Maharaj 1983#NiralasSagarJiMaharaj1983VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Niramayasagarji Maharaj 1976#NiramayasagarjiMaharaj1976VidyasagarJi
Muni Shri 108 Niranjan Sagar Ji Maharaj 1983#NiranjanSagarJiMaharaj1983VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nirapadasagarji Maharaj 1982#NirapadasagarjiMaharaj1982VidyasagarJi
Muni Shri 108 Nirbhik Sagar Ji Maharaj 1977#NirbhikSagarJiMaharaj1977VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nirbhrant Sagar Ji Maharaj 1987#NirbhrantSagarJiMaharaj1987VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nirgranth Sagar Ji Maharaj 1989#NirgranthSagarJiMaharaj1989VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nirih Sagar Ji Maharaj 1978#NirihSagarJiMaharaj1978VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nirlep Sagar Ji Maharaj 1990#NirlepSagarJiMaharaj1990VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Anand Sagar Ji Maharaj #NirlobhsagarjiMaharaj1970VidyasagarJi
Muni Shri 108 Nirmaan Sagar Ji Maharaj 1971#NirmaanSagarJiMaharaj1971VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nirmad Sagar Ji Maharaj 1984#NirmadSagarJiMaharaj1984VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nirmoh Sagar Ji Maharaj 1973#NirmohSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nirnay Sagar Ji Maharaj 1969#NirnaySagarJiMaharaj1969VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nirogsagarji Maharaj 1976#NirogsagarjiMaharaj1976VidyasagarJi
Muni Shri 108 Nirupamsagarji Maharaj 1978#NirupamsagarjiMaharaj1978VidyasagarJi
Muni Shri 108 Nirveg Sagar Ji Maharaj#NirvegSagarJiMaharajVidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nisarg Sagar Ji Maharaj 1977#NisargSagarJiMaharaj1977VidyaSagarji
Muni Shri 108 Nischal Sagar Ji Maharaj 1972#NischalSagarJiMaharaj1972VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nishank Sagar Ji Maharaj 1984#NishankSagarJiMaharaj1984VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nishchint Sagar Ji Maharaj 1987#NishchintSagarJiMaharaj1987VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nishkaam Sagar Ji Maharaj 1980#NishkaamSagarJiMaharaj1980VidyaSagarji
Muni Shri 108 Nishkamp Sagar Ji Maharaj 1982#NishkampSagarJiMaharaj1982VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nishpand Sagar Ji Maharaj 1969#NishpandSagarJiMaharaj1969VidyaSagarji
Muni Shri 108 Nispaksh Sagar Ji Maharaj 1975#NispakshSagarJiMaharaj1975VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Nisprah Sagar Ji Maharaj 1976#NisprahSagarJiMaharaj1976VidyaSagarji
Muni Shri 108 Nissang Sagar Ji Maharaj 1981#NissangSagarJiMaharaj1981VidyaSagarji
Muni Shri 108 Nissim Sagar Ji Maharaj 1983#NissimSagarJiMaharaj1983VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Niswarth Sagar Ji Maharaj 1973#NiswarthSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Niyam Sagar Ji Maharaj 1957#NiyamSagarJiMaharaj1957VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Omkaar Sagar Ji Maharaj 1982#OmkaarSagarJiMaharaj1982VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Paavan Sagar Ji Maharaj 1966#PaavanSagarJiMaharaj1966VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Paay Sagar Ji Maharaj 1969#PaaySagarJiMaharaj1969VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Padm Sagar Ji Maharaj 1963#PadmSagarJiMaharaj1963VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Pavitra Sagar Ji Maharaj 1961#PavitraSagarJiMaharaj1961VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Prabhaat Sagar Ji Maharaj 1971#PrabhaatSagarJiMaharaj1971VidyaSagarji
Muni Shri 108 Prabodh Sagar Ji Maharaj 1974#PrabodhSagarJiMaharaj1974VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Prabuddh Sagar Ji Maharaj1971#PrabuddhSagarJiMaharaj1971VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Praman Sagarji Maharaj 1967#PramanSagarjiMaharaj1967VidyasagarJi
Muni Shri 108 Prasad Sagar Ji Maharaj 1984#PrasadSagarJiMaharaj1984VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Prashant Sagar Ji Maharaj 1961#PrashantSagarJiMaharaj1961VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Prashast Sagar Ji Maharaj 1975#PrashastSagarJiMaharaj1975VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Pravachan Sagar Ji Maharaj 1960#PravachanSagarJiMaharaj1960VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Prayog Sagar Ji Maharaj 1974#PrayogSagarJiMaharaj1974VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Pujya Sagar Ji Maharaj 1970#PujyaSagarJiMaharaj1970VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Puraad Sagar Ji Maharaj 1967#PuraadSagarJiMaharaj1967VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Puran Sagar Ji Maharaj 1975#PuranSagarJiMaharaj1975VidyasagarJi
Muni Shri 108 Pushpdant Sagar Ji Maharaj 1955#PushpdantSagarJiMaharaj1955VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Rishabh Sagar Ji Maharaj 1969#RishabhSagarJiMaharaj1969VidyaSagarji
Muni Shri 108 Samay Sagar Ji Maharaj 1958#SamaySagarJiMaharaj1958VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Sambhav Sagar Ji Maharaj 1971#SambhavSagarJiMaharaj1971VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Samras Sagar Ji Maharaj 1976#SamrasSagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Samta Sagar Ji Maharaj 1962#SamtaSagarJiMaharaj1962VidyasagarJi
Muni Shri 108 Sandhansagar Ji Maharaj 1976#SandhansagarJiMaharaj1976VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Sanskar Sagar Ji Maharaj 1978#SanskarSagarJiMaharaj1978VidyaSagarji
Muni Shri 108 Saral Sagar Ji Maharaj 1957#SaralSagarJiMaharaj1957VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Saumyasagarji Maharaj 1978#SaumyasagarjiMaharaj1978VidyasagarJi
Muni Shri 108 Sehaj Sagar Ji Maharaj 1980#SehajSagarJiMaharaj1980VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Shail Sagar Ji Maharaj 1986#ShailSagarJiMaharaj1986VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Shanti Sagar Ji Maharaj 1973#ShantiSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Shashvat Sagar Ji Maharaj 1957#ShashvatSagarJiMaharaj1957VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Sheetalsagarji Maharaj 1976#SheetalsagarjiMaharaj1976VidyasagarJi
Muni Shri 108 Shramanasagarji Maharaj 1981#ShramanasagarjiMaharaj1981VidyasagarJi
Muni Shri 108 Shreyansh Sagar Ji Maharaj 1967#ShreyanshSagarJiMaharaj1967VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Subrat Sagar Ji Maharaj 1973#SubratSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Sudha Sagar Ji Maharaj 1956#SudhaSagarJiMaharaj1956VidyasagarJi
Muni Shri 108 Sukh Sagar Ji Maharaj1963#SukhSagarJiMaharaj1963VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Sumati Sagar Ji Maharaj 1965#SumatiSagarJiMaharaj1965VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Suparshwa Sagar Ji Maharaj 1955#SuparshwaSagarJiMaharaj1955VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Swabhaav Sagar Ji Maharaj 1957#SwabhaavSagarJiMaharaj1957VidyaSagarji
Muni Shri 108 Uttam Sagar Ji Maharaj 1960#UttamSagarJiMaharaj1960VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Vairagya Sagar Ji Maharaj 1903#VairagyaSagarJiMaharaj1903VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Veer Sagarji Maharaj 19739310211011#VeerSagarjiMaharaj1973VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Vimal Sagar Ji Maharaj 1975#VimalSagarJiMaharaj1975VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Vinamra Sagar Ji Maharaj 1978#VinamraSagarJiMaharaj1978VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Vineet Sagar Ji Maharaj 1961#VineetSagarJiMaharaj1961VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Virat Sagar Ji Maharaj 1974#ViratSagarJiMaharaj1974VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Vishad Sagar Ji Maharaj 1973#VishadSagarJiMaharaj1973VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Vishal Sagar Ji Maharaj 1977#VishalSagarJiMaharaj1977VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Yog Sagar Ji Maharaj 1986#YogSagarJiMaharaj1986VidyaSagarJi
Muni Shri Akshay Sagar Ji Maharaj 1962#AkshaySagarJiMaharaj1962VidyasagarJi
Upadhay Gupti Sagarji Maharaj – 1957#Guptisagarji1957VidyaSagarji
Muni Shri 108 Shribhadrasagar Ji Maharaj (1934)#ShribhadrasagarJiMaharaj(1934)VijaybhadraJi
Aryika Shri 105 Vibhrantshree Mata Ji 1991#VibhrantshreeMataJi1991VimarshSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vidhyantshree Mata ji 1983#VidhyantshreeMataji1983VimarshSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vidyantshree Mata ji 1987#VidyantshreeMataji1987VimarshSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vijitantshree Mata Ji 1960#VijitantshreeMataJi1960VimarshSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vijyantshree Mata Ji 1951#VijyantshreeMataJi1951VimarshSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vikrantshree Mata Ji 1977#VikrantshreeMataJi1977VimarshSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vimlantshree Mata Ji 1983#VimlantshreeMataJi1983VimarshSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vinayantshree Mata Ji 1975#VinayantshreeMataJi1975VimarshSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vishwantshree Mata Ji 1958#VishwantshreeMataJi1958VimarshSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vimal Shri Mata ji 1974#VimalShriMataji1974VinamraSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vimudshri Mata ji 1990#VimudshriMataji1990VinamraSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vinehshri Mata ji 1976#VinehshriMataji1976VinamraSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vipulshri Mata ji 1986#VipulshriMataji1986VinamraSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vishamshri Mata ji(Banswada)#VishamshriMataji(Banswada)VinamraSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vishreyshri Mata ji 1984#VishreyshriMataji1984VinamraSagarJiMaharaj
Aryika Shri 105 Vitapshri Mata ji (Anwa)#VitapshriMataji(Anwa)VinamraSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Vigya Sagar Ji Maharaj 1976#VigyaSagarJiMaharaj1976VinamraSagarji
Muni Shri 108 Vinand Sagar Ji Maharaj 1994#VinandSagarJiMaharaj1976VinamraSagarji
Muni Shri 108 Vinay Sagar Ji Maharaj 1985#VinaySagarJiMaharaj1985VinamraSagarJi
Muni Shri 108 Vinut Sagar Ji Maharaj 1994#VinutSagarJiMaharaj1976VinamraSagarji
Muni Shri 108 Divy Sagar Ji Maharaj 1973#DivySagarJiMaharaj1973VineetSagarJi
Muni Shri 108 Arpan Sagar Ji Maharaj 1972#Arpansagar
Muni Shri 108 Pragyan Sagar Ji Maharaj 1993#PragyanSagar
Muni Shri 108 Pranjal Sagar Ji Maharaj 1986#Pranjalsagar
Muni Shri 108 Pratyaksh Sagar Ji Maharaj 1995#Pratyaksh
Muni Shri 108 Pravar Sagar Ji Maharaj 1980#PravarSagar
Muni Shri 108 Praveen Sagar Ji Maharaj 1975#Praveensagar
Muni Shri 108 Praveer Sagar Ji Maharaj 1962#Praveersagar
Muni Shri 108 Sanskar Sagar Ji Maharaj1983#SanskarSagarJiMaharaj1983VinishchaySagarJi
Aacharya shri 108 Nijanand Sagar Ji Maharaj,1953#NijanandSagarJiMaharaj1953DayaSagar
Muni Shri 108 Aaradhya Sagar Ji Maharaj 1977#AaradhyaSagarJiMaharaj1977VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Aastikya Sagar Ji Maharaj 1984#AastikyaSagarJiMaharaj1984VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Aditya Sagar Ji Maharaj 1986#AdityaSagarJiMaharaj1986VishudhSagarji
Muni Shri 108 Anupam Sagar Ji Maharaj 1986#AnupamSagarJiMaharaj1986VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Anuttar Sagar Ji Maharaj 1977#AnuttarSagarJiMaharaj1977VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Apramit Sagar Ji Maharaj 1984#ApramitSagarJiMaharaj1984VishudhSagarji
Muni Shri 108 Arijit Sagar Ji Maharaj 1983#ArijitSagarJiMaharaj1983VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Manogya Sagar Ji Maharaj 1948#ManogyaSagarJiMaharaj1948VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Nirgranth Sagar Ji Maharaj#NirgranthSagarjiVishuddhSagarji
Muni Shri 108 Nirmoh Sagar Ji Maharaj#NirmohSagarjiVishuddhSagarji
Muni Shri 108 Nirvikalp Sagar Ji Maharaj#NirvikalpSagarjiVishuddhSagarji
Muni Shri 108 Nisang Sagar Ji Maharaj#NisangSagarjiVishuddhSagarji
Muni Shri 108 Nivratt Sagar Ji Maharaj#NivrattSagarjiVishuddhSagarji
Muni Shri 108 Pranat Sagar Ji Maharaj 1978#PranatSagarJiMaharaj1978VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Pranav Sagar Ji Maharaj 1984#PranavSagarJiMaharaj1984VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Pranay Sagar Ji Maharaj 1982#PranaySagarJiMaharaj1982VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Praneet Sagar Ji Maharaj 1984#PraneetSagarJiMaharaj1984VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Pranut Sagar Ji Maharaj 1993#PranutSagarJiMaharaj1993VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Prasham Sagar Ji Maharaj 1977#PrashamSagarJiMaharaj1977VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Pratyaksh Sagar Ji Maharaj 1965#PratyakshSagarJiMaharaj1965VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Saadhya Sagar Ji Maharaj 1987#SaadhyaSagarJiMaharaj1987VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Saamya Sagar Ji Maharaj 1989#SaamyaSagarJiMaharaj1989VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Saaraswat Sagar Ji Maharaj 1998#SaaraswatSagarJiMaharaj1998VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Saday Sagar Ji Maharaj 1986#SadaySagarJiMaharaj1986VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Sadbhaav Sagar Ji Maharaj 1986#SadbhaavSagarJiMaharaj1986VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Saiyat Sagar Ji Maharaj 1973#SaiyatSagarJiMaharaj1973VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Sakshya Sagar Ji Maharaj 1979#SakshyaSagarJiMaharaj1979VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Samarth Sagar Ji Maharaj 1985#SamarthSagarJiMaharaj1985VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Samatva Sagar Ji Maharaj 1984#SamatvaSagarJiMaharaj1984VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Sampurna Sagar Ji Maharaj 1988#SampurnaSagarJiMaharaj1988VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Sanjayant Sagar Ji Maharaj 1989#SanjayantSagarJiMaharaj1989VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Sankalp Sagar Ji Maharaj 1981#SankalpSagarJiMaharaj1981VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Sarvaarth Sagar Ji Maharaj 1991#SarvaarthSagarJiMaharaj1991VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Sehaj Sagar Ji Maharaj 1979#SehajSagarJiMaharaj1979VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Somya Sagar Ji Maharaj 1996#SomyaSagarJiMaharaj1996VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Subrat Sagar Ji Maharaj 1977#SubratSagarJiMaharaj1977VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Suprabh Sagar Ji Maharaj 1981#SuprabhSagarJiMaharaj1981VishudhSagarji
Muni Shri 108 Suyash Sagar Ji Maharaj 1980#SuyashSagarJiMaharaj1980VishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Yashodhar Sagar Ji Maharaj#YashodharSagarJiMaharajVishuddhSagarJi
Muni Shri Prameya Sagar Ji Maharaj 1980#MuniShriPrameyaSagarJiMaharaj1980VishudhSagarJi
Muni Shri 108 Vipranat Sagar Ji Maharaj 1984#VipranatSagarJiMaharaj1984VivekSagarJi
Muni Shri 108 Nemi Sagar Ji Maharaj(Tada)#NemiSagarJiMaharaj(Tada)YogendraTilakShantiJi
Aryika Shri 105 Aadityashree Mata Ji 1980#AadityashreeMataJi1980108GunnandiJiMaharaj
Muni Shri Vijayanandi Ji Maharaj 1998#MuniShriVijayanandiJiMaharaj1998PresentAmitbhadraJi,SantGauravShriIndranandiJi
Aacharya Shri Shaktayan Palyakirti Ji 9 Th Century#ShaktayanPalyakirti9ThCentury
Muni Shri 108 Swaatamnandi Ji Maharaj 1954#SwatamnandijiMaharaj1954Atamnandiji
Aacharya Shri Indranandi 1 st 10 Th Century#Indranandi1st10ThCentury
Aacharya Shri Jaysen 1 st ( Prachin )#Jaysen1stPrachin
Acharya Shri 108 Rayansagar Ji Maharaj 1955#RayansagarJiMaharaj1955DayasagarJi
Aacharya Shri Mahasenacharya 10 Th Century#Mahasenacharya10ThCentury
Elacharya Shri 108 Nishank Bhushan Ji Maharaj 1935#NishankBhushanJiMaharaj1935GyanBhushanJi
Acharya Shri 108 Namisagar Ji Maharaj 1888#NamisagarJiMaharaj1888ShantiSagarJi
Acharya Shri 108 Nemisagar Ji Maharaj 1907#NemisagarJiMaharaj1907JaiSagarji
Aacharya Shri Mallishen 11 Th Century#Mallishen11ThCentury
Acharya Jinsen Swami 9th Century CE#AcharyaJinsenSwami9thCenturyCE
Acharya Shri 108 Sambhav Sagar Ji Maharaj 1941#SambhavSagarJiMaharaj1941MahavirkirtiJi
Acharya Sri 108 Anand Sagar Ji Maharaj 1957#AnandSagarJiMaharaj1957MunisuvratSagarJi
Upadhyay Nayansagar Ji Maharaj 1972#UpadhyayNayansagarJiMaharaj1972Nirmalsagar
Acharya Shri 108 Indra Nandi Ji Maharaj 1943#IndraNandiJiMaharaj1943Padmanandiji
Acharya Prabhachandra 11th century#AcharyaPrabhachandra11thcentury
Aacharya Shri Vaadibhsinha 12 Th Century#Vaadibhsinha12ThCentury
Aacharya Shri Manikyanandi ji Maharaj 11 Th Century#Manikyanandiji
Aacharya Shri 108 Kunthusagar Ji Maharaj#KunthusagarJiMaharajACHARYASHRISHANTISAGARJIM.S.
Aacharya Shri 108 Veer Sagar Ji Maharaj 1876#VeerSagarJiMaharaj1876AcharyaShantiSagarji
Acharya Shri 108 Nemisagar Ji Maharaj#NemisagarJiMaharajShantisagarJi
Acharya Shri 108 Sudharm Sagar#SudharmSagarAcharyaShantisagarji
Muni Shri 108 Chandrakirti Ji Maharaj (Rajasthan)#ChandrakirtiJiMaharaj(Rajasthan)ShantiSagarJi(CharitraChakravarthy)
Muni Shri 108 Dharamsagar Ji Maharaj 1957#DharamsagarJiMaharaj1957ShantiSagarJi(CharitraChakravarthy)
Muni Shri 108 Mallisagar Ji Maharaj (Nandgaon)#MallisagarJiMaharaj(Nandgaon)ShantiSagarJi(CharitraChakravarthy)
Muni Shri 108 Vardhaman Sagar ji Maharaj (South)#VardhamanSagarjiMaharaj(South)ShantiSagarJi(CharitraChakravarthy)
Acharya Shri 108 Adisagar Ji Mharaj (Shedbalkar)#AdisagarJiMharaj(Shedbalkar)Shantisagar(CharitryaChakrvarti)
Muni Shri 108 Prabudhsagar Ji Maharaj 1942#PrabudhsagarJiMaharaj1942ShitalsagarJi1976
Muni Shri 108 Prashamsagar Ji Maharaj 1947#PrashamsagarJiMaharaj1947ShitalsagarJi1976
Aacharya Shri Jaysen 2 nd 12 Th Century#Jaysen2nd12ThCentury
Acharya Shri 108 Paras Sagar Ji Maharaj 1940#ParasSagarJiMaharaj1940SubahusagarJi
Aacharya Shri Padmanandi Ji 2 nd ( Prachin )#Padmanandi2ndPrachin
Aacharya Shri Padmaprabh Malgharidev 12 Th Century#PadmaprabhMalgharidev12Century
Aryika Shri Swadhyayshri Mataji#aryikashriswadhyayshrimataji_acharyashrivibhavsagarjimaharaj
Acharya Shri 108 Vasunandiji Maharaj 1967#VasunandijiMaharaj1967VidyanandJi
Muni Shri 108 Prakshal Sagar Ji Maharaj 1941#PrakshalSagarJiMaharaj1941VimadSagarJi
Muni Shri Vinamra Sagar Ji Maharaj#MuniShriVinamraSagarJiMaharajVineetSagarJi
Acharya Shri Siddhasen Maharaj Ji (Prachin)#siddhasensenjimaharaj
Aryika 105 Shuddhohumshri Mataji#ShuddhohumshriMatajiSuyashSagarjiMaharaj
Aryika Shri 105 Nirvanlaxmimati Mata Ji 1955#NirvanlaxmimatiMataJi1955BahubaliSagarJiMaharaj
Elacharya Shri 108 Kirtisagar Ji Maharaj#KirtisagarJiMaharajKarmvijaynandiji
Acharya Shri 108 Gyan Bhushan Ji Maharaj#GyanBhushanJiMaharajDharambhushanJi
Munishri 108 Maniksagar Ji Maharaj 1932#ManiksagarJiMaharaj1932AchyaryShrutsagarJi1928
Acharya Shri 108 Shrutsagar ji Maharaj 1928 (Hasurkar)#ShrutsagarjiMaharaj1928(Hasurkar)AchyaryaAadisagarJi
Aryika Shri 105 Chandnamati Mata Ji 1958#ChandnamatiMataJi1958GyanmatiMataJi
Aryika Shri 105 Vigya Shri Mata Ji 1969#VigyaShriMataJi1969VishuddhmatiMataJi
Aryika Shri 105 Nityashree Mata Ji 1990#NityashreeMataJi1990AadityashreeMataJi
Aryika Shri 105 Sudradmati Mata Ji 1977#SudradmatiMataJi1977GyanmatiMataJi
Aryika Shri 105 Shrutikashree Mata Ji 1979#ShrutikashreeMataJi1979KamalshreeMataJi
Aryika Shri 105 Devagam Mati Mata ji 1983#DevagamMatiMataji1983PrashantmatiMataji
Aryika Shri 105 Devardhi Mati Mata ji 1983#DevardhiMatiMataji1983PrashantmatiMataji
Aryika Shri 105 Devarshi mati Mata Ji 1983#DevarshimatiMataJi1983PrashantmatiMataji
Aryika Shri 105 Devyash Mati Mata Ji 1984#DevyashMatiMataJi1984PrashantmatiMataji
Aaryika Shri 105 Bahubali Maata Ji 1960#BahubaliMaataJi1960ShrutmatiMataji
Aryika Shri 105 Sammedmati Mata ji#SammedmatiMatajiShriShubhmatiMataJi
Aryika Shri 105 Nirmalmati Mata Ji 1945#NirmalmatiMataJi1945SuparswamatiMataJi
Aryika Shri 105 Sudivyamati Mata Ji 1983#SudivyamatiMataJi1983SuyogyamatiMataJi
Aryika Shri 105 Supragyamati Mata Ji 1954#SupragyamatiMataJi1954SuyogyamatiMataJi
Aryika Shri 105 Aditya mati Mata Ji 1972#AdityamatiMataJi1972VigyanmatiMataJi
Aryika Shri 105 Gambhirmati Mata ji#GambhirmatiMatajiGarimamatiMataJi
Aryika Shri 105 Ratanmati Mata ji#RatanmatiMatajiGarimamatiMataJi
Aryika Shri 105 Adityamati Mata Ji 1972
Aryika Shri 105 Charanmati Mata ji 1980#CharanmatiMataji1980VigyanmatiMataJi
Aryika Shri 105 Karanmati Mata ji 1981#KaranmatiMataji1981VigyanmatiMataJi
Aryika Shri 105 Pavitramati Mata ji 1974#PavitramatiMataji1974VigyanmatiMataJi
Aryika Shri 105 Rajatmati Mata ji 1986#RajatmatiMataji1986VigyanmatiMataJi
Aryika Shri 105 Sambhavmati Mata Ji#SambhavmatiMataJiVigyanmatiMataJi
Aryika Shri 105 Sharanmati Mata ji#SharanmatiMatajiVigyanmatiMataJi
Aryika Shri 105 Suyashmati Mata ji 1986#SuyashmatiMataji1986VigyanmatiMataJi
Aryika Shri 105 Uditmati Mata ji 1982#UditmatiMataji1982VigyanmatiMataJi
Aryika Shri 105 Varadmati Mata ji 1958#VaradmatiMataji1958VigyanmatiMataJi
Muni Shri Vidya Sagar Ji Maharaj 1527# VidyaSagarJiMaharaj1527
Ganani Pramukh Aryika Shri 105 Vimal Prabha Mata Ji 1951#VimalPrabhaMataJi1951VijayamatiMataJi
Aryika Suparvamati Mataji#SuparvamatiMatajiShubhMatiMataji
Aryika Shri 105 Samatamati Mataji 1950#SamatamatiMataji1950ShrutmatiMataji
Aryika Shri 105 Sadhanamati Mataji#SadhanamatiMatajiShrutmatiMataji1950
Aryika Shri 105 Samitimati Mataji 1950#SamitimatiMataji1950ShrutmatiMataji1950
Aryika Shri 105 Swabhavmati Mataji 1947#SwabhavmatiMataji1947ShrutmatiMataji1950
Aryika Shri 105 Kratikashree Mata Ji 1980#KratikashreeMataJi1980KamalshreeMataJi
Aacharya Shri 108 Aryanandi Ji Maharaj 1907#AryanandiJiMaharaj1907GurudevMuniSamanthabhadra
Aacharya Shri 108 Chandrasagar Ji Maharaj 1967#ChandrasagarJiMaharaj1967SambhavSagar
Aryika Shri 105 Ajitmati Mata Ji 1958#AjitmatiMataJi1958AhidbaliMaharaj
Muni Shri 108 AnumanSagar Ji Maharaj -1977#AnumanSagarJiMaharaj-1977AmitsagarJi
Muni Shri 108 Arjava Sagar Ji Maharaj#ArjavaSagarJiMaharajAtmasagarJi
Muni Shri Saubhagya Sagar ji Maharaj#SaubhagyaSagarjiMaharajMaardavsagarji
Muni Shri 108 Prashantsagar Ji Maharaj 1963#PrashantsagarJiMaharaj1963PavitrsagarJi
Muni Shri 108 Charitrsagar Ji Mhararaj#CharitrsagarJiMhararajSayamsagarJi
Acharya Shri 108 Samantbhadra Ji Maharaj 1891#SamantbhadraJiMaharaj1891VardhamanSagarji(South)
Muni shri 108 Shribhadraji Maharaj 1936#ShribhadrajiMaharaj1936VijayabhadraJi
Aryika Shri 105 Prashant Mati Mata Ji 1956#PrashantMatiMataJi1956DayaSagarJiMaharaj
Aryika Ujjawalamati Mataji#ujjawalamatimatajipunyasagarmaharaj
Muni Shri 108 Utkarsh Kirtiji Maharaj 1971#UtkarshKirtijiMaharaj1971P.P.SarswatacharyaShriDevanandiji
Acharya 108 Shri Panchakalyanak Sagar Ji Maharaj 1955#PanchakalyanakSagarJiMaharaj1955BharatSagarJi
Param Pujya Shri 108 Mukti Sagar Muni Maharaj 1946#MuktiSagarMuniMaharaj1946ParamPujyaSamudrasenJi
Muni Shri 108 Vrushabsen Ji Maharaj 1962#VrushabsenJiMaharaj1962SubalSagarJi
Muni Shri Prabhavnabhushan Ji Maharaj#MuniShriPrabhavnabhushanJiMaharajParamPujyaGuruvarAcharyaVidyabhushanJi
Muni Shri 108 Ajit Sagar Ji Maharaj 1885#AjitSagarJiMaharaj1885ParamPujyaShriVrishabasagarji
Muni Shri 108 Amogh Sagar Ji Maharaj 1947#AmoghSagarJiMaharaj1947AmitSagarJi
Muni Shri 108 Anmol Sagar Ji Maharaj 1930#AnmolSagarJiMaharaj1930PragyaShramanAmitSagarJi
Muni Shri 108 Argh Sagar Ji Maharaj 1935#ArghSagarJiMaharaj1935PragyaShramanAmitSagarJi
Acharya Shri 108 Sanmaan Sagar Ji Maharaj 1965#SanmaanSagarJiMaharaj1965SanmatiSagarJi
Acharya Muni Shri Kanchan Sagar Ji Maharaj 1945#AcharyaMuniShriKanchanSagarJiMaharaj1945SamadhistShriAcharyaKanaksagarJi
Acharya 108 Shri Samyaktva Bhushan Ji Maharaj#SamyaktvaBhushanJiMaharajDharmabhushanJi
Acharya Shri 108 Paras Sagar Ji Maharaj#ParasSagarJiMaharajShriVivekSagarJi
Aryika Shri 105 Kevalyashri Mata ji 1976#KevalyashriMataji1976108SurdevSagarJi
Aryika shri 105 Vigyanmati Mataji 1963#VigyanmatiMataji1963VivekSagarJiMaharaj
108 Muni Shri Swaatmanandi Maharaj#swatmanandimaharaj
Aacharya Shri 108 Aadi Sagar (Anklikar) 1809#AadiSagar(Anklikar)1809
Aacharya Shri 108 Ajit Sagar Ji Maharaj#AjitSagarJiMaharaj
Aacharya Shri 108 Chandraprabu Sagar ji Maharaj#ChandraprabuSagarjiMaharaj
Aacharya Shri 108 Shantisagar Chani (Uttar) 1888#ShantisagarChani(Uttar)1888
Aacharya Shri Bhavsen Trayvidhya 13 Th Century#BhavsenTrayvidhya13ThCentury
Aacharya Shri Devendrakirti 18 Th Century#Devendrakirti18ThCentury
Aacharya Shri Gandharkirti ji ( Prachin )#GandharkirtijiPrachin
Aacharya Shri Indranandi 2 nd ( Prachin )#Indranandi2ndPrachin
Aacharya Shri Jinchandracharya 12 Th Century#Jinchandracharya12ThCentury
Aacharya Shri Kund Kundacharya Ji Maharaj 2nd Century#AacharyaShriKundKundacharyaJiMaharaj2ndCentury
Aacharya Shri Laghu Anantvirya 12 Th Century#LaghuAnantvirya12ThCentury
Aacharya Shri Mahasen 2 nd 9 Th Century#Mahasen2nd9ThCentury
Aacharya Shri Mahaveeracharya ( Prachin )#MahaveeracharyaPrachin
Aacharya Shri Shridharacharya 9 Th Century#Shridharacharya9ThCentury
Aacharya Shri Shubhchandra 11 Th Century#Shubhchandra11ThCentury
Aacharya Shri Sumatidev 8 Th Century#Sumatidev8ThCentury
Acharya Dharsen Maharaj Ji (Prachin)#dharsenjimaharaj
Acharya Dharsen Sami (76BC - 1st Century)#AcharyaDharsenSami(76BC-1stCentury)
Acharya Harisen JI 10th Century#AcharyaHarisenJI10thCentury
Acharya Kumudendu Ji#KumudenduJi
Acharya Nemichandra 10th Century AD#AcharyaNemichandra10thCenturyAD
Acharya Pujyapaad Swami 4th Century CE#AcharyaPujyapaadSwami4thCenturyCE
Acharya Pushpadant (Prachin)#pushpadantmaharaj
Acharya Ravishen 7th Century CE#AcharyaRavishen7thCenturyCE
Acharya Samantbhadra Maharaj Ji-2nd century CE#AcharyaSamantbhadraMaharajJi-2ndcenturyCE
Acharya Shivarya Maharaj Ji (Prachin)#shivaryamaharaj
Acharya Shri 108 Devnandi (Prachin)#Devnandi(Prachin)
Acharya Shri 108 Joindo#Joindo
Acharya shri 108 Kundakunda 2nd Century#Acharyashri108Kundakunda2ndCentury
Acharya Shri 108 Nishant Sagar Ji Maharaj 1950#NishantSagarJiMaharaj1950
Acharya Shri 108 Samta Sagar Ji Maharaj 1961#SamtaSagarJiMaharaj1961
Acharya Shri 108 Sanmati Sagar (Ajmer)#SanmatiSagar(Ajmer)
Acharya Shri 108 Somkirti 16 Century#Somkirti16Century
Acharya Shri 108 Vadhibsingh (Prachin)#Vadhibsingh(Prachin)
Acharya Shri 108 Vajrasen Ji Maharaj#VajrasenJiMaharaj
Acharya Shri 108i Mantunga 7th century CE#AcharyaShri108iMantunga7thcenturyCE
Acharya Shri Akalankdev- 7th Century (Prachin)#akalankdevmaharaj
Acharya Shri Aklank Dev#AcharyaShriAklankDev
Acharya Shri Amitgati Dwitiya (Prachin)#amitgatijimaharajdwitiya
Acharya Shri Amitgati Pratham 1000 A.D. (Prachin)#amitgatijiprathamjimaharaj
Acharya Shri Amritchandracharya 10th century CE#AcharyaShriAmritchandracharya10thcenturyCE
Acharya Shri Bhutabali Maharaj Ji (Prachin)#bhutabalimaharaj
Acharya Shri Chirantacharya Maharaj Ji (Prachin)#chirantacharyamaharaj
Acharya Shri Devnandi Pujyapad Maharaj Ji (Prachin; 6th Century AD)#devnandipujyapadmaharajji
Acharya Shri Devsen (Prachin)#devsenjimaharaj
Acharya Shri Elacharya (Prachin)#elacharyamaharaj
Acharya Shri Grudhpichacharya Maharaj Ji (Prachin- 2nd Century)#grudhpichacharyajimaharaj
Acharya Shri Gunadhar Maharaj Ji#Gunadharmaharajji
Acharya Shri Jaisen Swami#AcharyaShriJaisenSwami
Acharya Shri Jatasinhnandi- 7th - 8th Century A.D.(Prachin)#jatasinhnandimaharaj
Acharya Shri Jinsen Dwitiya (Prachin)#jinsendwitiyamaharaj
Acharya Shri Joindu Maharaj Ji (Prachin)#joindumaharaj
Acharya Shri Kartikey Maharaj Ji (Prachin)#kartikeymaharaj
Acharya Shri Manatung 11th Century (Prachin)#manatungmaharaj
Acharya Shri Patrakesari Or Patraswami Maharaj Ji 6th / 7th century (Prachin)#patrakesarimaharajji
Acharya Shri Ravisen (Prachin)#ravisenmaharajji
Acharya Shri Rushiputra 5th Century (Prachin)#rushiputramaharaj
Acharya Shri Samantbhadra Maharaj Ji (Prachin)#samantbhadramaharaj
Acharya Shri Shuddhatma Sagar Ji Maharaj#shuddhatmasagarjimaharaj
Acharya Shri Ucchanacharya Maharaj Ji (Prachin)#dharsenjimaharaj
Acharya Shri Vappadevacharya Maharaj Ji (Prachin 5th - 6th century)#vappadevacharyamaharaj
Acharya Shri Veersenacharya (Prachin)#veersenacharyamaharaj
Acharya Shri Vidyanand 9th Century (Prachin)#vidyanandmaharaj
Acharya Shri Vimalsuri Maharaj Ji , 4th Century (Prachin)#vimalsurimaharaj
Acharya Shri Wajrayash Maharaj Ji (Prachin)#wajrayashmaharaj
Acharya Shri Yatiwrushabh Maharaj Ji (Prachin)#yatiwrushabhmaharaj
Acharya Siddhasen Diwakar 5th century CE#AcharyaSiddhasenDiwakar5thcenturyCE
Acharya Sumtisagar#AcharyaSumtisagar
Acharya Suryasagar#AcharyaSuryasagar
Acharya Vattaker Maharaj Ji (Prachin)#vattakermaharajji
Acharya Veersen 9th century#AcharyaVeersen9thcentury
Acharya Yativrashabh 6th Century#AcharyaYativrashabh6thCentury
Aryika Shri 105 Chandravati Mata Ji (Velhe Pune)#ChandravatiMataJi(VelhePune)
Aryika Shri 105 Garima mati Mata ji#GarimamatiMataji
Aryika Shri 105 Garimamati Mata ji 1972#GarimamatiMataji1972
Aryika Shri 105 Gyeyak Shri Mata ji#GyeyakShriMataji
Aryika Shri 105 Nirjaramati Mata ji#NirjaramatiMataji
Aryika Shri 105 Sharadmati Mata ji 1977#SharadmatiMataji1977
Aryika Shri 105 Shreyanshmati Mata ji(Pune)#ShreyanshmatiMataji(Pune)
Aryika Shri Diyvamati Mataji#AryikaShriDiyvamatiMataji
Balacharya Shri 108 Bhadrabahu Sagar Ji Maharaj#BhadrabahuSagarJiMaharaj
Gadni Aryika Shri 105 Pragyamati Mata Ji#GadniPragyamatiMataJi
Gadni Aryika Shri 105 Saubhagyamati Mata Ji#GadniSaubhagyamatiMataJi
Gadni Aryika Shri 105 Yashasvini Mata ji#GadniYashasviniMataji
Muni Shree 108 Antaratma Sagar Ji Maharaj 1917
Muni Shree 108 Antrang Sagar Ji Maharaj 1968#AntrangSagarJiMaharaj1968AmitSagarji
Muni Shree 108 Dhairya Sagar ji Maharaj 1934#DhairyaSagarjiMaharaj1934
Muni Shri Jinkirti Ji Maharaj#jinkirtijimaharaj
Muni Shri 108 Aadimantra Sagar Ji Maharaj#Aadimantra
Muni Shri 108 Abhaynandi Ji Maharaj#Abhaynandi
Muni Shri 108 Dhairyanandi ji Maharaj#DhairyanandijiMaharaj
Muni Shri 108 Manglanand Sagar Ji Maharaj#ManglanandSagarji
Muni Shri 108 Pawan Sagar Ji Maharaj 1966#PawanSagarJiMaharaj1966VidyaSagarJi
Muni Shri 108 Pihitsharava Ji Maharaj 1958#PihitsharavaJiMaharaj1958
Muni Shri 108 Prathamanand Ji Maharaj#PrathamanandJiMaharaj
Muni Shri 108 Shant Sagar Ji Maharaj#Shantsagarji
Muni Shri 108 Shri Vijaybhadra Ji Maharaj 1937#ShriVijaybhadraJiMaharaj1937
Muni Shri 108 Shrut Sagar Ji Maharaj (Veersagarji)
Muni Shri 108 Shubham Kirti Ji Maharaj#ShubhamKirtiJiMaharaj
Muni Shri 108 Sudheendra Sagar Ji Maharaj#SudheendraSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Sulabh Sagarji Maharaj#SulabhSagarjiMaharaj
Muni Shri 108 Swarnim Sagar Ji Maharaj(Sagar)#SwarnimSagarJiMaharaj(Sagar)
Muni Shri 108 Vrushab Sagar Ji Maharaj#VrushabSagarJiMaharaj
Muni Shri 108 Yatindra Sagar Ji Maharaj#YatindraSagarJiMaharajVishuddhaSagarJi
Muni Shri 108 Yatna Sagar Ji Maharaj#YatnaSagarJiMaharajVishuddhaSagarJi
Muni Shri Mardav Sagar Ji Maharaj#mardavsagarjimaharaj
Muni Shri Shatar Sagar Ji Maharaj#ShatarSagarJiMaharajSumatisagarji
Muni Shri Vishvayogasagar Ji Maharaj#MuniShriVishvayogasagarJiMaharaj
Niryapakacharya Shri Gunbhadra Nandi Ji Maharaj 1969#GunbhadraNandiMaharaj1969KunthuSagarji
Upadhyay Shri 108 Gyansagar#UpadhyayShri108Gyansagar