Site logo
Sangh Details
Muni Sangh Details Djw Type SRT Same Diksha guru No SO id Title (DigJainWiki) Permalink Regions
Sanghnayak 01_SaghNayak 1 Y A Acharya Shri 108 Vardhaman Sagar Ji Maharaj 1950 (Vatsalya Viridhi)
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 1 1,020 Muni Shri 108 Hitendra Sagar Ji Maharaj, 1977 Muni Shri 108 Hitendra Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 2 1,309 Muni Shri 108 Arpit Sagar Ji Maharaj 1966 Muni Shri 108 Arpit Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 71_Muniraj_Sallekhna 70 Y 3 1,346 Muni Shri 108 Shreyash Sagar Ji Maharaj 1954 Muni Shri 108 Shreyash Sagar Ji Maharaj Sallekhana Taken
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 4 1,381 Muni Shri 108 Devdhar Sagar Ji Maharaj 1953 Muni Shri 108 Devdhar Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 5 1,862 Muni Shri 108 Kshem Sagar Ji Maharaj,1964 Muni Shri 108 Kshem Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 6 2,794 Muni Shri 108 Atishay Sagar Ji Maharaj 1961 Muni Shri 108 Atishay Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 7 2,801 Muni Shri 108 Prabhav Sagar Ji Maharaj 1944 Muni Shri 108 Prabhav Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 8 2,808 Muni Shri 108 Darshit Sagar Ji Maharaj 1955 Muni Shri 108 Darshit Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 9 7,706 Muni Shri 108 Mukti Sagarji Maharaj-1948 Muni Shri 108 Mukti Sagarji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 10 1,089 Muni Shri 108 Apurva Sagar Ji Maharaj 1966 Muni Shri 108 Apurva Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 11 1,198 Muni Shri 108 Prasham Sagar Ji Maharaj 1937 Muni Shri 108 Prasham Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 12 2,795 Muni Shri 108 Suprabh Sagar Ji Maharaj 1978 Muni Shri 108 Suprabh Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 13 5,698 Muni Shri 108 Padmeshsagar Ji Maharaj 1952 https://digjainwiki.org/wiki/muni-shri-108-padmeshsagar-ji-maharaj-1952/ Currently Active
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 14 2,845 Muni Shri 108 Chintan Sagar Ji Maharaj 1986 Muni Shri 108 Chintan Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 71_Muniraj_Sallekhna 71 Y 15 4,826 Muni Shri 108 Maryada Sagar Ji Maharaj 1935 Muni Shri 108 Maryada Sagar Ji Maharaj Sallekhana Taken
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 16 6,226 Muni Shri 108 Param Sagar Ji Maharaj Muni Shri 108 Param Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 71_Muniraj_Sallekhna 71 Y 17 9,769 Muni Shri 108 Prabuddha Sagarji Maharaj-1954 Muni Shri 108 Prabuddha Sagarji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 71_Muniraj_Sallekhna 71 Y 18 1,945 Muni Shri 108 Devprabha Sagar Ji Maharaj,1934 Muni Shri 108 Devprabha Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 71_Muniraj_Sallekhna 71 Y 19 2,537 Muni Shri 108 Devendra Sagar Ji Maharaj 1943 Muni Shri 108 Devendra Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 71_Muniraj_Sallekhna 71 Y 20 2,545 Muni Shri 108 Devkant Sagar Ji Maharaj 1935 Muni Shri 108 Devkant Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 71_Muniraj_Sallekhna 71 Y 21 2,548 Muni Shri 108 Namit Sagar Ji Maharaj Muni Shri 108 Namit Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 71_Muniraj_Sallekhna 71 Y 22 7,702 Muni Shri 108 Yash Sagar Ji Maharaj Muni Shri 108 Yash Sagar Ji Maharaj Sallekhana Taken
Muni Sangh Details 71_Muniraj_Sallekhna 71 Y 23 7,703 Muni Shri 108 Bhavik Sagar Ji Maharaj Muni Shri 108 Bhavik Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 71_Muniraj_Sallekhna 71 Y 24 7,704 Muni Shri 108 Samveg Sagar Ji Maharaj Muni Shri 108 Samveg Sagar Ji Maharaj Currently Active
Muni Sangh Details 72_Muniraj_InfoUnkown 72 Y 25 2,541 Muni Shri 108 Devesh Sagar Ji Maharaj 1935 Muni Shri 108 Devesh Sagar Ji Maharaj Sallekhana Taken
Muni Sangh Details 71_Muniraj_Sallekhna 72 Y 26 3,514 Muni Shri 108 Nispraha Sagarji Maharaj 1944 https://digjainwiki.org/wiki/muni-shri-108-nispraha-sagarji-maharaj-1944/ Sallekhana Taken
Muni Sangh Details 72_Muniraj_InfoUnkown 72 Y 27 3,181 Muni Shri 108 Charitra Sagar ji Maharaj 1936 Muni Shri 108 Charitra Sagar ji Maharaj Sallekhana Taken
Muni Sangh Details 72_Muniraj_InfoUnkown 72 Y 28 4,074 Muni Shri 108 Yashasvi Sagar Ji Maharaj 1923 Muni Shri 108 Yashasvi Sagar Ji Maharaj Sallekhana Taken
Muni Sangh Details 72_Muniraj_InfoUnkown 72 Y 29 5,702 Muni Shri 108 Devsagar Ji Maharaj 1944 Muni Shri 108 Devsagar Ji Maharaj Sallekhana Taken
Muni Sangh Details 72_Muniraj_InfoUnkown 72 Y 30 6,229 Muni Shri 108 Padmkirti Sagar Ji Maharaj (Dhariyabad) Muni Shri 108 Padmkirti Sagar Ji Maharaj Sallekhana Taken
Muni Sangh Details 72_Muniraj_InfoUnkown 72 Y 31 6,395 Muni Shri 108 Om Sagar Ji Maharaj (Parsola) Muni Shri 108 Om Sagar Ji Maharaj Sallekhana Taken
Muni Sangh Details 72_Muniraj_InfoUnkown 72 Y 32 7,705 Muni Shri 108 Mahit Sagar Ji Maharaj Muni Shri 108 Mahit Sagar Ji Maharaj Sallekhana Taken
Muni Sangh Details 72_Muniraj_InfoUnkown 72 Y 33 6,233 Muni Shri 108 Paramanand Sagar Ji Maharaj(Village Alas) Muni Shri 108 Paramanand Sagar Ji Maharaj Information Unknown
Muni Sangh Details 72_Muniraj_InfoUnkown 72 Y 34 2,844 Muni Shri 108 Sahishnu Sagar Ji Maharaj 1935 Muni Shri 108 Sahishnu Sagar Ji Maharaj Information Unknown
Muni Sangh Details 70_Muniraj_Active 70 Y 35 10,739 Muni Shri 108 Utkarsh Sagarji Maharaj https://digjainwiki.org/wiki/muni-shri-108-utkarsh-sagarji-maharaj-2/ Currently Active
Muni Sangh Details 71_Muniraj_Sallekhna 110 Y 36 10,747 Muni Shri 105 Diptisagarji Maharaj Kshullak Shri 105 Diptisagarji Maharaj Sallekhana Taken
Aryika Details 91_Aryika_Sallekhna 91 Y 37 1,417 Aryika Shri 105 Amurt Mati Mata Ji Aryika Shri 105 Amurtmati Mataji Sallekhana Taken
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 38 3,097 Aryika Shri 105 Darshanamati Mata Ji 1962 Aryika Shri 105 Darshanamati Mataji Information Unknown
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 39 3,098 Aryika Shri 105 Deshnamati Mata Ji 1959 Aryika Shri 105 Deshnamati Mataji Information Unknown
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 40 3,074 Aryika Shri 105 Divyanshumati Mata Ji 1947 Aryika Shri 105 Divyanshumati Mataji Information Unknown
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 41 3,065 Aryika Shri 105 Jyotimati Mata Ji 1943 Aryika Shri 105 Jyotimati Mataji Information Unknown
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 42 2,732 Aryika Shri 105 Mahayashmati Mata Ji 1989 Aryika Shri 105 Mahayashmati Mataji Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 43 3,089 Aryika Shri 105 Muditmati Mata Ji 1938 Aryika Shri 105 Muditmati Mataji Information Unknown
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 44 3,094 Aryika Shri 105 Nirmuktmati Mata Ji 1958 Aryika Shri 105 Nirmuktmati Mata Ji Information Unknown
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 45 Aryika Shri 105 Purnimamati Mata Ji 1978 Aryika Shri 105 Purnimamati Mata Ji Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 46 3,061 Aryika Shri 105 Vatsalmati Mata Ji 1953 Aryika Shri 105 Vatsalmati Mata Ji Information Unknown
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 47 3,064 Aryika Shri 105 Vilokmati Mata Ji 1961 Aryika Shri 105 Vilokmati Mata Ji Information Unknown
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 48 3,095 Aryika Shri 105 Vinamramati Mata Ji 1966 Aryika Shri 105 Vinamramati Mata Ji Information Unknown
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 49 7,717 Aryika Shri 105 Samarpitmati Mata ji https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-samarpitmati-mata-ji/ Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 50 7,722 Aryika Shri 105 Vimuktmati Mata ji https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-vimuktmati-mata-ji/ Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 51 9,648 Aryika Shri 108 Pranatmati Mataji-1961 https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-108-pranatmati-mataji-1961/ Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 52 10,439 Aryika Shri 105 Nirmohmati Mataji-1962 https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-nirmohmati-mataji-1962/ Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 53 10,454 Aryika Shri 105 Vishwayashmati Mataji-1986 https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-vishwayashmati-mataji-1986/ Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 54 10,450 Aryika Shri 105 Padmayashamati Mataji-1996 https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-padmayashamati-mataji-1996/ Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 55 10,458 Aryika Shri 105 Divya Yashmati Mataji-1996 https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-divya-yashmati-mataji-1996/ Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 56 3,093 Aryika Shri 105 Vichakshadmati Mata Ji 1963 Aryika Shri 105 Vichakshadmati Mata Ji Information Unknown
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 57 3,059 Aryika Shri 105 Chaityamati Mata Ji 1953 https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-chaityamati-mata-ji-1953/ Currently Active
Aryika Details 95_Aryika_JndAntrSangh 90 N 58 1,394 Aryika Shri 105 Shrey Mati Mata Ji 1957 Aryika Shri 105 Shrey Mati Mata Ji Sallekhana Taken
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 59 3,066 Aryika Shri 105 Heerkamti Mata Ji 1932 Aryika Shri 105 Heerkamti Mata Ji Information Unknown
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 60 3,067 Aryika Shri 105 Chandraprabhmati Mata Ji 1984 Aryika Shri 105 Chandraprabhmati Mata Ji Information Unknown
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 61 3,071 Aryika Shri 105 Divymati Mata Ji 1934 Aryika Shri 105 Divymati Mata Ji Sallekhana Taken
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 62 3,072 Aryika Shri 105 Charyamati Mata Ji 1976 Aryika Shri 105 Charyamati Mata Ji Information Unknown
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 63 3,075 Aryika Shri 105 Purvimati Mata Ji 1948 Aryika Shri 105 Purvimati Mata Ji Information Unknown
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 64 4,064 Aryika Shri 105 Ksheermati Mata Ji 1968 Aryika Shri 105 Ksheermati Mata Ji Sallekhana Taken
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 65 6,156 Aryika Shri 105 Durlabhmati Mata ji Aryika Shri 105 Durlabhmati Mata ji Sallekhana Taken
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 66 10,741 Aryika Shri 105 Vilakshanmati Mataji Aryika Shri 105 Vilakshanmati Mataji Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 67 3,046 Aryika Shri 105 Shubhmati Mata Ji 1948 Aryika Shri 105 Shubhmati Mata Ji Information Unknown
Aryika Details 95_Aryika_JndAntrSangh 90 N 68 Aryika Shri 105 Sheetalmati Mata Ji ??
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 69 10,743 Aryika Shri 105 Chaityamati Mataji https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-chaityamati-mataji/ Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 70 7,709 Aryika Shri 105 Vairagyamati Mataji https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-vairagyamati-mataji/ Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 71 7,710 Aryika Shri 105 Vanditmati Mata ji https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-vanditmati-mata-ji/ Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 72 7,711 Aryika Shri 105 Vardhitmati Mata ji https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-vardhitmati-mata-ji/ Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 73 7,712 Aryika Shri 105 Achalmati Mata ji https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-achalmati-mata-ji/ Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 74 7,713 Aryika Shri 105 Murtimati Mata ji https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-murtimati-mata-ji/ Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 75 7,714 Aryika Shri 105 Riddhimati Mata ji https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-riddhimati-mata-ji/ Currently Active
Aryika Details 90_Aryika_Active 90 Y 76 7,715 Aryika Shri 105 Ksheermati Mata ji https://digjainwiki.org/wiki/aryika-shri-105-ksheermati-mata-ji/