Muni Shri 108 NiyamSagar Ji Maharaj-1957

From Digambar Jain Wiki
Revision as of 18:13, 25 June 2017 by Ankit (Talk | contribs) (Ankit moved page NiyamSagar Ji Maharaj-1957 to Muni Shri 108 NiyamSagar Ji Maharaj-1957)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Muni Shri 108 NiyamSagar Ji Maharaj-1957
Honorific Prefix Muni Shri 108
Name (after Diksha) NiyamSagar Ji Maharaj
Image File:02_NiyamSagarJi.jpg
Birth Name
Birth Date Jan-1957
Birth Place Sadalga
Mother's Name
Father's Name
Kshullak Diksha Date
Kshullak Diksha Place
Kshullak Diksha Guru
Ailak Diksha Date
Ailak Diksha Place
Ailak Diksha Guru
Muni Diksha Date Acharya Shri 108 VidaySagar Ji Maharaj
Muni Diksha Place
Muni Diksha Guru
Acharya Pad Date
Acharya Pad Pradata
Acharya Pad Place
More Information 1
More Information 2

Chatrumas Details

Till 1975-1983 Maharaji were under the under the guidance of Acharyashri VidyaSagar Ji Maharaj

Kundlpur, Nanagiri, Thuvonji, Muktagiri, Nanagiri, Isri, Bihar State


Sr.No Places
1 1984 - Kotma
2 1985 - Algur
3 1986 - Hassan
4 1987 - Tumkur
5 1988 - Saligram
6 1989 - Saligram
7 1990 - Saligram
8 1991 - Sirguppi
9 1992 - Kopargaon, Maharashtra
10 1993 - Chatrapati Nagar, Indore, Madhya Pradesh
11 1994 - Arom, MP;
12 1995 - Mungavli, Madhya Pradesh
13 1996 - Khajuraho, Bundelkhand
14 1997 - Māndleshwar, Madhya Pradesh
15 1998 - Ashta, Madhya Pradesh
16 1999 - barwaha, Madhya Pradesh
17 2000 - Khandu Colony, Rajasthan
18 2001 - Kopargaon, Maharashtra
19 2002 - Baramati, Maharashtra
20 2003 - Terdal, Karnataka
21 2004 - Hupari, Maharashtra
22 2005 - Sdlga, Karnataka
23 2006 - Borgav, Karnataka
24 2007 - Vdgav Peth, Maharashtra
25 2008 - Mjgav, Karnataka
26 2009 - Jugulu, Karnataka
27 2010 - The Sdlga, Karnataka
28 2011 - Kolhapur, Maharashtra
29 2012 - Nigdi, Pune, Maharashtra
30 2013 - Gulbarga, Karnataka
31 2014 - Pusd, Maharashtra
32 2015 - Ellora, Aurangabad, Maharashtra


Reference

http://niyamsagar.com/